scroll

Szeryfowe kroje pisma

Typografia, 24 kwietnia 2021

Sze­ry­fowe kroje pisma to wpis, w któ­rym zapre­zen­tuję kilka bar­dzo przy­ja­znych i czy­tel­nych, sze­ry­fo­wych kro­jów pisma do składu dziełowego.

LTC Goudy Oldstyle Pro

Krój ten, znany rów­nież jako Goudy, został zapro­jek­to­wany w fir­mie URW Type Foun­dry ??. Jest to krój sze­ry­fowy w sta­rym stylu, pier­wot­nie stwo­rzony przez Fre­de­rica W. Goudy dla Ame­ri­can Type Foun­ders (ATF) w 1915 roku. Fre­de­ric W. Goudy (1865 – 1947) był wybit­nym pro­jek­tan­tem, który stwo­rzył ponad 100 kla­sycz­nych kro­jów pisma, a w latach 1920 – 1947 był dyrek­to­rem arty­stycz­nym Lan­ston Mono­type Com­pany. LTC Goudy Old­style Pro dosko­nale nadaje się do druku i do wyświe­tla­nia w sieci. Dostępny w licen­cji Adobe.

Szeryfowe kroje pisma

Andada

Kolej­nym sze­ry­fo­wym kro­jem pisma, jaki możemy zasto­so­wać do składu i łama­nia tek­stu jest Andada. To krój, zapro­jek­to­wany przez Caro­linę Gio­va­gnoli ?? dla firmy Huerta Tipo­gráfica. Świet­nie nadaje się do druku. Dostępny w Google fonts. Dobrze wypada w połą­cze­niu z kro­jami: Roboto i Oswald.

kroj andada

Noort

Krój ten zapro­jek­to­wał Juan Bruce ??. Spraw­dza się, tak jak jego poprzed­nicy, w skła­dzie dłu­gich doku­men­tów. Jest bar­dzo czy­telny i dostępny w licen­cji Adobe.

kroj noort

Edita

Autorką tego kroju jest Pilar Cano ??. Edita świet­nie wypada przy skła­dzie oraz łama­niu tek­stu w publi­ka­cjach ilu­stro­wa­nych jako tekst dzie­łowy. Jest to krój bar­dzo ele­gancki, dostępny w licen­cji Adobe.

edita

Skolar

Jego auto­rem jest David Bře­zina ??. Sko­lar dobrze się spraw­dza się zarówno w zasto­so­wa­niach cyfro­wych, jak i dru­ko­wych. Jest bar­dzo czy­telny i można nim skła­dać książki i dłu­gie opo­wia­da­nia. Krój jest dostępny w licen­cji Adobe.

skolar

Yrsa

Został zapro­jek­to­wany przez pol­ską typo­graf Annę Gie­dryś ?? wraz z Davi­dem Bře­zina ??. Dosko­nale nadaje się do wyko­rzy­sta­nia na ekra­nach kom­pu­te­rów. Zawiera pol­skie znaki dia­kry­tyczne i jest dostępny na stro­nie Adobe Fonts (licen­cja) oraz dodat­kowo w Google Fonts.

yrsa

Adobe Text

Auto­rem kroju jest Robert Slim­bach ?? Krój jest bar­dzo czy­telny i dostępny na stro­nie Adobe Fonts (licen­cja).

adobe text

FF Tisa

Krój ten zapro­jek­to­wał Mitja Mikla­včič ??. Tisa to mój ulu­biony krój pisma do składu. Jest nie­zwy­kle czy­telna i bar­dzo miła w odbio­rze zarówno w tek­stach dłu­gich jak i na mar­gi­na­liach. Krój jest dostępny na stro­nie Adobe Fonts (licen­cja).

tisa

JAF Lapture

Auto­rzy pro­jektu to Albert Kapr ?? i Tim Ahrens ?? . Jest to bar­dzo czy­telny krój o nieco kan­cia­stych gli­fach. Dostępny na stro­nie Adobe Fonts (licen­cja).

lapture

Zakończenie

Wszyst­kie przed­sta­wione w tym wpi­sie kroje można śmiało wyko­rzy­sty­wać w skła­dzie dłu­gich doku­men­tów. Są świet­nie zapro­jek­to­wane i zawsze ma się pew­ność, że pięk­nie będą się pre­zen­to­wały na stro­ni­cach dzieła. Oczy­wi­ście trzeba wziąć pod uwagę treść dzieła, która deter­mi­nuje dobór wła­ści­wego pisma. Pamię­tajmy, że rów­nie ważne jest dobra­nie odpo­wied­niej inter­li­nii tek­stu, by cały tekst wyglą­dał czy­tel­nie. A na koniec nie zapo­mi­najmy o wła­ści­wym dobra­niu świa­teł mię­dzy­li­te­ro­wych i mię­dzy­wy­ra­zo­wych.