scroll

Kroje pisma do składu słowników

Typografia, 14 listopada 2020

Kroje pisma do składu słow­ni­ków powinny być bar­dzo czy­telne. Te przed­sta­wione poni­żej są bar­dzo dobrą pro­po­zy­cją, jeśli cho­dzi o ich zasto­so­wa­nie do składu tek­stu w prze­róż­nego rodzaju słow­ni­kach. Wszyst­kie kroje są dostępne do pobra­nia z Adobe Fonts (licen­cja). 

Lipa Agate

Pierw­szym z nich jest krój Lipa Agate. Zapro­jek­to­wał go Ermin Međe­do­vić ??. Krój ten oprócz prze­zna­cze­nia do druku, może być z powo­dze­niem sto­so­wany do wyświe­tla­nia w sieci.

Kroje pisma do składu słowników

Karmina

Kolejny krój pisma do składu słow­ni­ków to Kar­mina. Auto­rzy pro­jektu to José Sca­glione ?? i Vero­nika Burian ??. Stwo­rzono go na potrzeby ksią­żek kie­szon­ko­wych. Radzi sobie z cięż­kimi warun­kami druku: papiery niskiej jako­ści, duża pręd­kość dru­ko­wa­nia na pra­sach rolo­wych i róż­nice w pozio­mie atra­mentu w pra­sie drukarskiej.

Kroje pisma do składu słowników

Karmina Sans

Kar­mina Sans − bez­sze­ry­fowa, nie­od­łączna towa­rzyszka Kar­miny. Auto­rzy kroju to oczy­wi­ście José Sca­glione ?? i Vero­nika Burian ??. Kar­mina Sans jest kro­jem ekonomicznym.

Kroje pisma do składu słowników

Sirba

Autor kroju to Nico­lien van der Keur ??. Krój sto­suje się w słow­ni­kach, tek­stach nauko­wych, rapor­tach rocz­nych, ale rów­nież w powie­ściach i cza­so­pi­smach. Z wiel­kim powo­dze­niem można nim skła­dać tabele.

Sirba

Zakończenie

Wszyst­kie kroje pisma, które przed­sta­wi­łam powy­żej spraw­dzają się świet­nie w skła­dzie tak dro­bia­zgo­wego tek­stu, jakim są słow­niki. Dodat­kowo dobrze wypa­dają w druku. Są bar­dzo czy­telne nawet w małych wielkościach.