scroll

Skład tekstu wykazy z numeracją

Skład, 17 stycznia 2023

Wpis Skład tek­stu wykazy z nume­ra­cją to kolejny wpis z serii o skła­da­niu cyfr.

Pro­jekt książki może być tak opra­co­wany, że poszcze­gólne jej ele­menty będą miały odno­śną nume­ra­cję. I tak np. spis tre­ści, wykaz ilu­stra­cji, przy­pisy koń­cowe itp. mogą być opa­trzone nume­rami. Warun­kiem powo­dze­nia takiego pro­jektu jest jak zawsze kon­se­kwen­cja w sto­so­wa­niu wybra­nego modelu nume­ra­cji w całym dziele.

Ułożenie numerów przypisów

Wysu­nię­cie numeru przy­pisu pozwala natych­miast odna­leźć szu­kany przy­pis. Możemy rów­nież nie sto­so­wać kropki po nume­rze, ponie­waż już samo wysu­nię­cie numeru spra­wia, że tekst przy­pisu jest bar­dzo czy­telny. Numery przy­pi­sów możemy też wysu­nąć poza linię tek­stu, tak jak to poka­zano w poniż­szym przykładzie.

Skład tekstu wykazy z numeracją

Wzór na ustawienie przypisów poza linią tekstu

1. Zde­fi­niuj na stro­nie wzor­co­wej ramkę doku­mentu więk­szą o 2 firety (czyli zmniejsz mar­gi­nes lewy i prawy o 1 firet).
2. Dodaj na stro­nie wzor­co­wej pro­wad­nice pio­nowe wyzna­cza­jące wła­ściwą kolumnę (czyli prze­suń po 1 fire­cie z każ­dej strony (poni­żej poka­zany został zrzut tego usta­wie­nia).
3. Zmień styl tek­stu głów­nego, by miał wcię­cie z lewej i z pra­wej = 1 firet.
4. Wszyst­kie style aka­pi­towe ustaw z uwzględ­nie­niem wcię­cia z lewej i z pra­wej strony rów­nego 1 firet.
5. Ustaw styl aka­pi­towy dla aka­pi­tów z wcię­ciem pierw­szego wier­sza (na 1 firet), uwzględ­nia­jąc wcię­cia całego aka­pitu z lewej i pra­wej strony na 1 firet.
6. Zde­fi­niuj przy­pis dolny z pod­cię­ciem pierw­szego wier­sza o 1 firet.
7. Wstaw za pomocą kodu GREP na początku przy­pisu dol­nego tabu­la­tor czyli Find: ^(~F\t) Change: \t$1.
8. Ustaw pra­wi­dłowo tabu­la­tory ota­cza­jące numer przy­pisu (w przy­pi­sie dol­nym – trzeba usta­wić tabu­la­tor prawy).

Skład tekstu wykazy z numeracją

Mały stopień pisma

Jeśli mamy zło­żony tekst małym stop­niem pisma (np. w biblio­gra­fii, przy­pi­sach, i innego rodzaju wyka­zach) warto powięk­szyć świa­tło mię­dzy wier­szami. Usta­wie­nie to prze­pro­wa­dzamy wybie­ra­jąc Type/​Document Foot­note Options/​Layout/​Space Between Foot­no­tes. Zobaczmy przy­kład poniżej.

Skład tekstu wykazy z numeracją