scroll

Skład tekstu składanie cyfr

Skład, 2 stycznia 2023

Wpis Skład tek­stu skła­da­nie cyfr roz­po­czyna serię wpi­sów o skła­dzie cyfr. Pod­sta­wo­wym podzia­łem cyfr jest podział na cyfry wer­sa­li­kowe i cyfry nautyczne.

Cyfry wersalikowe

Cyfry wer­sa­li­kowe mają wiel­kość maju­skuł (wiel­kich liter alfa­betu) danego kroju pisma. Świet­nie nadają się do tek­stu zło­żo­nego wer­sa­li­kami. Zobaczmy przykład.

Skład tekstu składanie cyfr

Jed­nak w regu­lar­nym tek­ście cyfry wer­sa­li­kowe nie wypa­dają dobrze. Widoczna jest wyraźna róż­nica mię­dzy tek­stem dzie­ło­wym a cyframi. Spójrzmy na poniż­szy przykład.

Skład tekstu składanie cyfr

Jest jed­nak wyją­tek. Jeśli mamy tekst, w któ­rym wystę­pują tabele z cyframi w nich zawar­tymi i zło­żo­nymi pismem wer­sa­li­ko­wym, wtedy cyfry wer­sa­li­kowe mają tu zasto­so­wa­nie. Warun­kiem powo­dze­nia tej ope­ra­cji jest zacho­wa­nie kon­se­kwen­cji w całym skła­dzie dzieła.

Cyfry nautyczne

Cyfry nautyczne, ina­czej zwane medie­wa­lo­wymi lub tek­sto­wymi dosko­nale nadają się dla tek­stu zło­żo­nego pismem regu­lar­nym, lub wyłącz­nie minu­sku­łami. Spójrzmy na przykład.

Skład tekstu składanie cyfr

Ale nie nadają się do połą­cze­nia z tek­stem zło­żo­nym wer­sa­li­kami, gdyż są za małe. Spójrzmy na poniż­szy przykład.

Skład tekstu składanie cyfr

Cyfry nautyczne dosko­nale pasują do tek­stu zło­żo­nego kapi­ta­li­kami. Zobaczmy poniżej.

Skład tekstu składanie cyfr

Różnica między cyframi

Cyfry wer­sa­li­kowe róż­nią się od nautycz­nych wyso­ko­ścią i sze­ro­ko­ścią pola znaku. Sze­ro­kość cyfr nautycz­nych jest różna i zależy od kształtu samych zna­ków. Obec­nie fonty Open­Type mają dwa zestawy cyfr: wer­sa­li­kowe i nautyczne ze stałą lub indy­wi­du­alną sze­ro­ko­ścią pól zna­ków. Zobaczmy różnice.

Zrzut ekranu 02 01 2023 10.12.40

Cyfry wersalikowe tabelaryczne

Zaletą cyfr tabe­la­rycz­nych wer­sa­li­ko­wych jest to, że możemy usta­wiać je w słupki i nastę­puje auto­ma­tyczne wyrów­na­nie w pio­nie. To spra­wia, że ide­al­nie spraw­dzają się w tabe­lach. Zobaczmy przy­kład. Cyfry zostały wyrów­nane wzglę­dem wier­szy i kolumn.

Zrzut ekranu 02 01 2023 11.11.51

Dla porów­na­nia poniż­szy przy­kład poka­zuje cyfry tabe­la­ryczne wer­sa­li­kowe i cyfry tabe­la­ryczne nautyczne. 

Zrzut ekranu 02 01 2023 10.47.30

Cyfry wer­sa­li­kowe nautyczne zdają się wyglą­dać mniej czy­tel­nie niż cyfry wer­sa­li­kowe tabe­la­ryczne. Wybór pro­jektu składu cyfr zależy od decy­zji pro­jek­tanta i powi­nien być jed­no­lity w całym dziele.

Stopień pisma w tabelach

Sto­pień pisma w tabe­lach powi­nien być taki sam we wszyst­kich tabe­lach wystę­pu­ją­cych w dziele. Zaleca się skła­dać cyfry i tekst w tabe­lach mniej­szym stop­niem pisma niż tekst dzie­łowy (śred­nio o 1 – 2 pt mniejszy). 

Podsumowanie

Jeśli uży­wamy cyfr w dziele, ale nie w tabe­lach, należy wtedy uży­wać cyfr regu­lar­nych (zarówno wer­sa­li­ko­wych, jak i nautycz­nych), gdzie nie ma tej samej sze­ro­ko­ści znaków.