scroll

Platforma Hushmagnet

Opieka technologiczna, 28 grudnia 2022

Współpraca

Plat­forma Hush­ma­gnet to ogromna oka­zja na roz­wi­nię­cie wła­snego biz­nesu online. Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia działa bar­dzo spraw­nie. Fakt ten zawdzię­czam fir­mie, która oto­czyła moje przed­się­wzię­cie tech­no­lo­giczną opieką. Zna­la­złam tu narzę­dzia i pomoc, nie­zbędne, aby stwo­rzyć dobrze funk­cjo­nu­jącą plat­formę edu­ka­cyjną. Pole­cam z całą odpo­wie­dzial­no­ścią współ­pracę z firmą Hush­ma­gnet! Tutaj link do usług firmy Hushmagnet. 

Kod rabatowy

Dodat­kowo mam kod raba­towy dtp-typo­gra­fia”, za który można kupić dowolną usługę tej firmy w obni­żo­nej cenie! ?

Platforma Hushmagnet

Konstrukcja sklepu i wsparcie

Dzięki wspar­ciu firmy Hush­ma­gnet zbu­do­wa­łam swoją plat­formę edu­ka­cyjną Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia cał­ko­wi­cie według moich pla­nów. Bar­dzo pomocny jest Ele­men­tor, który jest wbu­do­wany w sys­tem Word­Pressa. Jeśli poja­wiały się jakieś pyta­nia, firma natych­miast udzie­lała odpo­wie­dzi, co bar­dzo pomo­gło w tem­pie powsta­wa­nia platformy. 

Raz jesz­cze pole­cam współ­pracę z firmą Hush­ma­gnet. Link tutaj.