scroll

Skład tekstu numerowane ilustracje

Skład, 1 lutego 2023

Wpis Skład tek­stu nume­ro­wane ilu­stra­cje to kolejny wpis z serii o skła­da­niu cyfr. Tym razem zaj­miemy się nume­rami, które poja­wiają się przy ilu­stra­cjach lub rycinach.

Gdy skła­damy dzieło z dużą ilo­ścią ilu­stra­cji czy rycin, dobrym pomy­słem będzie wpro­wa­dze­nie dla nich odpo­wied­niej nume­ra­cji. Taki numer zwy­kle poprze­dza skrót Rys. (jeśli doty­czy np. rycin, wykre­sów), bądź Fot., jeśli doty­czy zdjęć. Sto­so­wa­nie nume­rów doty­czy rów­nież tablic. Wtedy możemy się spo­tkać z zapi­sem Tabl.1 (Tablica 1). 

Odstępy

Mię­dzy nume­rem a tek­stem pod­pisu wpro­wa­dzamy znak, który będzie oddzie­lał te ele­menty pod­pisu. Możemy wpro­wa­dzić kropkę po nume­rze, np. Rys 2. Treść pod­pisu lub odstęp o wiel­ko­ści pół firetu. Taka odle­głość jest zupeł­nie wystar­cza­jąca. Zastąpi ona kropkę. Spójrzmy na przy­kład poniżej.

Skład tekstu numerowane ilustracje

Kilka podpisów

Jeśli pod­pisy pod ilu­stra­cjami wystę­pują licz­nie, jeden pod dru­gim, dobrym wyj­ściem dla ich wyraź­nego odróż­nie­nia będzie zasto­so­wa­nie kapi­ta­li­ków. Spójrzmy na przy­kład poni­żej. Taki rodzaj ozna­cze­nia sto­su­jemy jedy­nie przy obja­śnie­niach, w tek­ście głów­nym już nie. 

Skład tekstu numerowane ilustracje

Zakończenie

Połą­cze­nie wybra­nej formy ozna­cze­nia skrótu, numeru oraz odstępu mię­dzy obja­śnie­niami pozwala na szyb­sze odna­le­zie­nie poszcze­gól­nych opi­sów. Jeśli mamy opisy kil­ku­wier­szowe, warto wpro­wa­dzić odstęp mię­dzy­aka­pi­towy. Zobaczmy na przy­kład poniżej.

Skład tekstu numerowane ilustracje

Naj­waż­niej­szą kwe­stią po wybo­rze spo­sobu nume­ro­wa­nia zdjęć czy rycin, jest kon­se­kwen­cja zasto­so­wa­nia jed­nej metody w całym dziele.