scroll

73 Tutoriale

Tutoriale, 28 czerwca 2022

73 Tutoriale autorskie

Tuto­riale autor­skie są pre­zen­to­wane na kanale DTP i Typo­gra­fia co tydzień. Są to porad­niki na temat składu i łama­nia tek­stu oraz obsługi narzę­dzi Adobe InDesign. 

Tutoriale

Lista dotychczasowych tutoriali:

Cyfry nautyczne
Dodat­kowe rodzaje obrysu
Dzie­le­nie aka­pitu
Efekty obrysu
GREP i adresy mailowe
GREP na prze­rwane zda­nia
GREP − spa­cja zamiast kropki
GREP − zamiana wyra­żeń w cudzy­sło­wie na kur­sywę
Jakość pli­ków
Jak popra­wić ścieżkę w InDe­si­gnie
Kod GREP − pauza i pół­pauza z odstę­pem
Kod QR
Kolor inter­fejsu
Kolor stron wzor­co­wych
Kolory i gra­dienty
Komen­ta­rze
Kom­po­zy­cje warstw w Adobe InDe­sign
Linie bazowe
Linie cię­cia
Linie pomoc­ni­cze do pagi­na­cji
Mar­gi­nesy w doku­men­cie
Naj­lep­sze skróty kla­wia­tu­rowe w ID
Naroż­niki i obrysy obiek­tów
Narzę­dzie nożyczki
Nume­ra­cja − ide­alne dopa­so­wa­nie
Nume­ro­wane listy
Obiekty umiesz­czone w tek­ście
Oble­wa­nie gra­fiki tek­stem wzdłuż wybra­nego obiektu
Obrazy w tabeli
Optyczne wyrów­na­nie mar­gi­ne­sów
Panel inspek­cji wstęp­nej
Panel ste­ro­wa­nia
Pod­pisy pod ilu­stra­cjami i mar­gi­na­lia
Pod­świe­tla­nie prze­sło­nięć lokal­nych
Porząd­ko­wa­nie obra­zów
Porząd­ko­wa­nie tek­stu i GREP na wiszące spój­niki
Prze­miesz­cza­nie tek­stu
Prze­strzeń robo­cza
Prze­sło­nię­cia lokalne
Punkty kon­tro­lne obiek­tów i skrypt
Rela­cje mię­dzy kolo­rami
Roz­pię­tość kolumn
Siatka ze zdję­cia
Ska­lo­wa­nie gra­fiki − skrypt
Skrypt Show­Ba­se­dOn
Skróty kla­wia­tu­rowe
Skróty kla­wia­tu­rowe dla prze­strzeni robo­czych
Spo­sób nume­ro­wa­nia stron
Stare okno dia­lo­gowe two­rze­nia nowego doku­mentu
Sto­pień pisma w nawia­sach
Strzałki w InDe­si­gnie
Style i kolory
Style kaska­dowe
Style tabeli
Styl zagnież­dżony
Szyb­kie wyszu­ki­wa­nie
Trans­po­zy­cja zna­ków
Ulotka trój­dzielna
Umiesz­cza­nie pli­ków .ai w InDe­si­gnie
Wer­sa­liki i kapi­ta­liki
Wie­lo­kropki, znacz­niki końca i sym­bole
Wkle­ja­nie tek­stu bez for­ma­to­wa­nia
Wkle­ja­nie z zapa­mię­ta­niem warstw
Wyróż­nia­nie aka­pi­tów
Wyzna­cza­nie linii opusz­cze­nia kolumny
Wyświe­tla­nie tek­stu i obiek­tów
Wła­sny styl aka­pi­towy jako styl Basic
Wła­ści­wo­ści kla­wi­sza ALT
Zmienne fonty
Żywe paginy

Zakończenie

Ser­decz­nie zapra­szam na kanał YT pod lin­kiem Tuto­riale.