scroll

Skład tekstu motto

Skład, 22 czerwca 2022

Skład tek­stu motto to wpis, który przed­sta­wia infor­ma­cje o krót­kich cyta­tach. Na ogół pocho­dzą one z innych dzieł. Mogą mieć cha­rak­ter krót­kich notek umiesz­cza­nych w obsza­rze opusz­cze­nia kolumny. Dobrze wyzna­czona linia opusz­cze­nia kolumny, od któ­rej możemy roz­po­cząć wle­wa­nie tek­stu dzie­ło­wego, to klucz do popraw­nego uło­że­nia motta w obsza­rze opusz­cze­nia kolumny.

Umieszczenie motta

Miej­sce pod tytu­łem roz­działu nie jest jedy­nym, gdzie może poja­wić się motto. Możemy go umiesz­czać rów­nież do cało­ści dzieła. Wtedy powinno się zna­leźć na oddziel­nej stro­nie nie­pa­rzy­stej poprze­dza­ją­cej pierw­szy roz­dział. Kolejną stro­nicę pozo­sta­wiamy wolną.

Motto możemy umie­ścić nad tytu­łem dzieła, gdy przy­lega do tek­stu lub pod nim, jeśli zamyka kolumnę od góry. Z reguły umiesz­czajmy motto po pra­wej stro­nie kolumny. Spójrzmy na poniż­szy przykład.

Skład tekstu motto i dedykacja

Pismo do składu motta

1. Motto może być skła­dane pismem w odmia­nie regu­lar­nej lub kur­sywą.
2. Sto­pień pisma użyty do for­ma­to­wa­nia motta powi­nien być o 1, 2 stop­nie mniej­szy niż wiel­kość pisma dzie­ło­wego.
2. Mak­sy­malna sze­ro­kość motta to 2/​3 sze­ro­ko­ści kolumny. Gdy mamy do czy­nie­nia z mot­tem, będą­cym frag­men­tem poematu czy poezji, umiesz­czamy go tak, by naj­dłuż­szy wiersz koń­czył się równo z brze­giem tek­stu dzie­ło­wego.
3. Gdy mamy do czy­nie­nia z prozą, nazwi­sko autora motta można skła­dać cią­giem za tek­stem motta, wtedy umiesz­czamy go w nawia­sach lub w osob­nym wier­szu poni­żej już bez nawiasu.
4. Jeśli motto to frag­ment poezji, nazwi­sko autora, tytuł dzieła, skąd pocho­dzi motto, należy podać w osob­nym wier­szu.
5. Dane źró­dłowe motta (nazwi­sko autora i tytuł dzieła skąd pocho­dzi motto) umiesz­czone w osob­nym wier­szu, skła­damy pismem o 1 sto­pień mniej­szym niż tekst motta. Jeśli motto skła­damy pismem regu­lar­nym, dane źró­dłowe kur­sywą i odwrot­nie. Można rów­nież dodat­kowo wyróż­nić autora, skła­da­jąc jego nazwi­sko kapi­ta­li­kami. Spójrzmy na przykład.

Skład tekstu motto

Zakończenie

Gdy w dziele ma wystą­pić dedy­ka­cja i motto, wów­czas dedy­ka­cję umiesz­czamy na dru­giej (parzy­stej) stro­nie czwórki tytu­ło­wej, a motto na oddziel­nej, nie­pa­rzy­stej stro­nie poprze­dza­ją­cej stronę z rozdziałem.

Zapra­szam do lek­tury kolej­nego wpisu na temat umiesz­cza­nia dedy­ka­cji i jej formatowania.