scroll

Skrypty Adobe InDesign

Skrypty, 9 lipca 2020

Skład i łama­nie tek­stu możemy znacz­nie przy­śpie­szyć, wyko­rzy­stu­jąc skrypty Adobe InDe­sign. Są one dostępne do dar­mo­wego ścią­gnię­cia lub zakupu.

4 strony ze skryptami

1. Skrypty In-Tools
2. Snap mar­gins to text frame
3. InDe­sign Extras
4. Skrypty Petera Kahrela

Panel skryptów w InDesignie

skrypty Adobe InDesign

Jak umieścić skrypty w panelu

Żeby umie­ścić wybrany skrypt w Panelu Skrypty w pro­gra­mie Adobe InDe­sign należy:

1. pobie­ramy wybrany skrypt
2. zapi­su­jemy na przy­kład na pul­pit
3. roz­pa­ko­wu­jemy plik za pomocą pro­gramu do roz­pa­ko­wy­wa­nia (np. Win­Rar)
4. wra­camy do InDe­si­gna
5. wybie­ramy panel Skrypty z menu Okno/​Skrypty
6. w zakładce Użyt­kow­nik pra­wym przy­ci­skiem myszki kli­kamy na opcję Pokaż w Explo­le­rze
7. kopiu­jemy do fol­deru Skrypty
8. skrypt poja­wił się w panelu

Skrypty to jedna z naj­po­tęż­niej­szych moż­li­wo­ści pro­gramu. Dzięki ich zasto­so­wa­niu możemy zaosz­czę­dzić bar­dzo dużo czasu. Dzięki skryp­tom możemy zauto­ma­ty­zo­wać wszyst­kie czyn­no­ści zwią­zane z pracą w apli­ka­cji. Od drob­nych, takich jak na przy­kład prze­sta­wia­nie kolej­no­ścią poje­dyn­czych zna­ków, do bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych, jak dosto­so­wa­nie całego układu pro­gramu do wła­snych nawy­ków, czy udo­stęp­nie­niu całych funkcji. 

Oprócz nor­mal­nej pro­ce­dury uru­cha­mia­nia skryp­tów (Okno/​Skrypty), można je powo­łać przy­pi­su­jąc odpo­wied­nie skróty kla­wia­tu­rowe. Wcho­dzimy wtedy w menu Edycja/​Skróty kla­wia­tu­rowe. W oknie dia­lo­go­wym wybie­ramy odpo­wied­nią nazwę do danego skryptu.

Przydatne predefiniowane skrypty w panelu

Add­Gu­ides − dodaje pro­wad­nice wokół wybra­nego obiektu lub obiek­tów
Add­Po­ints − dodaje punkty do ście­żek wybra­nego obiektu lub obiek­tów
Ali­gn­To­Page − wyrów­nuje obiekty do okre­ślo­nych pozy­cji na stro­nie
Ani­ma­tio­nEn­cyc­lo­pe­dia − auto­ma­tycz­nie two­rzy przy­ci­ski o róż­nych wła­ści­wo­ściach
Bre­ak­Frame − usuwa wybraną ramkę tek­stową i jej zawar­tość z wątku
Cor­ne­rEf­fects − rysuje ścieżkę wybra­nego ele­mentu uży­wa­jąc róż­nych efek­tów naroż­ni­ków
Cre­ate­Cha­rac­ter­Sty­les − defi­niuje pełny styl zna­kowy na pod­sta­wie zazna­czo­nego tek­stu
Crop­Marks − dodaje znacz­niki cię­cia i/​lub pasery wokół wybra­nego obiektu
Find­Chan­ge­By­List − czy­ści tekst z nad­mia­ro­wych spa­cji, tabu­la­to­rów, ente­rów
Ima­ge­Ca­ta­log − umiesz­cza wszyst­kie gra­fiki w okre­ślo­nym fol­de­rze w ukła­dzie sty­kówki”
Make­Grid − two­rzy siatkę, dzie­ląc lub dupli­ku­jąc wybrany obiekt lub obiekty
PathEf­fects − zmie­nia poło­że­nie punk­tów ścieżki na wybra­nym obiek­cie lub obiek­tach
Selec­tO­bjects − wybiera obiekty na aktyw­nej roz­kła­dówce według ich typu
Sort­Pa­ra­gra­phs − sor­tuje aka­pity w zazna­cze­niu alfa­be­tycz­nie
Split­Story − dzieli ramki tek­stowe w wybra­nym wątku na oddzielne
TabU­ti­li­ties − sto­suje tabu­la­tory i wcię­cia do zazna­czo­nego tekstu