scroll

Ciekawostki o krojach pisma

Typografia, 24 marca 2019

Kroje pisma

Cie­ka­wostki o kro­jach pisma to inte­re­su­jące zasta­wie­nie infor­ma­cji na temat nie­któ­rych kro­jów pisma i ich zacho­wa­nia w tek­ście. Zwięk­szone świa­tło mię­dzy­li­te­rowe rzędu np. 5,6 spra­wia, że sza­rość tek­stu jest deli­kat­niej­sza, a kolumna nabiera więk­szej harmonii.

Ryzykowne mieszanki krojów

Futura /​Times
Helve­tica /​Gara­mond

Dobre połączenia krojów pisma

Uni­vers (tekst dla wyróż­nień) /​Bembo (tekst główny)
Cor­po­rate E /​DIN (pro­jek­to­wa­nie katalogów)

Kroje różnego przeznaczenia

Gara­mond (do składu tek­stów lite­rac­kich)
DTL Docu­menta (korzystne wiel­ko­ści to 9.35÷13.5, roz­świe­tle­nie 0. W spo­sób nie­do­ści­gniony buduje obraz wiersza)

Pożądane rozświetlenie rzędu 56

Gara­mond
Baske­rville
Bodoni
Jen­son
Wal­baum
Times
Helve­tica
News Gothic
Akzi­denz-Gro­tesk
Cla­ren­don
Mem­phis

Źró­dła: Jak pro­jek­tuję książkę. Este­tyka książki, autor Frie­drich Fors­sman, d2d, Kra­ków, https://​typ​.io

Ciekawostki o krojach pisma