scroll

Skład tekstu przypisy końcowe

Skład, 23 października 2022

Wpis Skład tek­stu przy­pisy koń­cowe przed­sta­wia for­ma­to­wa­nie i spo­sób umiesz­cza­nia w doku­men­cie tego rodzaju ele­men­tów tekstu.

Umieszczanie przypisów końcowych

Przy­pisy koń­cowe umiesz­czamy po każ­dym roz­dziale lub na końcu tek­stu głów­nego, przed pozo­sta­łymi mate­ria­łami uzupełniającymi.

Przy­pisy, które umie­ścimy na końcu roz­działu naj­le­piej pasują do dzieł zbio­ro­wych, pisa­nych przez róż­nych auto­rów. Ale możemy rów­nież zapeł­nić przy­pi­sami koń­co­wymi wolną prze­strzeń na stro­nie szpi­co­wej każ­dego roz­działu. Ostatni przy­pa­dek zacho­dzi wtedy, gdy każdy roz­dział roz­po­czy­namy od nowej stronicy. 

Formatowanie przypisów końcowych

Przy­pisy koń­cowe for­ma­tu­jemy mniej­szym stop­niem pisma niż tekst dzie­łowy (12 stop­nie). Oddzie­lamy je od tek­stu odstę­pem jed­no­wier­szo­wym, ale możemy rów­nież wybrać więk­sze odsu­nię­cie. Prze­strzeń dzie­lącą przy­pisy koń­cowe od tek­stu głów­nego należy opra­co­wać z wyczu­ciem i este­tyką całego składu. Nie może być ona zbyt duża.

Skład tekstu przypisy końcowe

Uwaga: Dokładne for­ma­to­wa­nie przy­pi­sów zostało przed­sta­wione w Lek­cji 3 kursu Q&A Adobe InDe­sign. Zapra­szam zatem ser­decz­nie do Aka­de­mii DTP i Typografia.

Zakończenie

W następ­nym wpi­sie przed­sta­wiona zosta­nie cha­rak­te­ry­styka przy­pi­sów bocznych.