scroll

Skład tekstu przypisy boczne

Skład, 25 listopada 2022

Wpis Skład tek­stu przy­pisy boczne przed­sta­wia for­ma­to­wa­nie i spo­sób umiesz­cza­nia w doku­men­cie tego rodzaju ele­men­tów tekstu.

Przy­pisy boczne zwane są ina­czej mar­gi­na­liami. Decy­zja o ich wpro­wa­dze­niu warun­kuje kształt kolumny, a tym samym wiel­kość mar­gi­ne­sów zewnętrz­nych. Aby dobrze się pre­zen­to­wały w dziele, mar­gi­nesy zewnętrzne muszą być na tyle sze­ro­kie, by nie zakłó­cić rytmu czy­ta­nia. Spójrzmy na przy­kład poniżej:

Skład tekstu przypisy boczne

Formatowanie marginaliów

Mar­gi­na­lia składa się mniej­szym stop­niem pisma niż tekst dzie­łowy. Na ogół wyrów­nuje się je do lewej strony. Mar­gi­na­liów nie justuje się, gdyż sze­ro­kość łamu mar­gi­na­liów jest mała. W takich wła­śnie for­mu­łach tekst skła­damy wyrów­nu­jąc go do wybra­nej strony.

Sta­rajmy się nie wyrów­ny­wać mar­gi­na­liów do kra­wę­dzi tek­stu, gdyż całość nie pre­zen­tuje się dobrze pod wzglę­dem czy­tel­no­ści. Spójrzmy na przy­kład poniżej. 

Skład tekstu przypisy boczne

Mar­gi­na­lia nie wyma­gają zawsze sto­so­wa­nia odsy­ła­czy. Wystar­czy, że umie­ścimy je bli­sko tek­stu któ­rego doty­czą. Ważne jest by linia pierw­szego wier­sza mar­gi­na­liów pokry­wała się z linią tek­stu głów­nego. Spójrzmy na poniż­szą ilu­stra­cję tego zjawiska:

Skład tekstu przypisy boczne

Książki ilustrowane

W książ­kach ilu­stro­wa­nych rów­nież mogą zda­rzyć się mar­gi­na­lia. Należy wtedy odróż­nić pod­pisy do zdjęć od mar­gi­na­liów. Naj­lep­szym wyj­ściem jest zasto­so­wa­nie dla któ­re­goś z tych ele­men­tów innego kroju pisma, naj­le­piej o dużym kon­tra­ście. Dobrym wybo­rem będzie zasto­so­wa­nie dla pod­pi­sów do zdjęć bez­sze­ry­fo­wego kroju pisma, w odróż­nie­niu od sze­ry­fo­wego kroju dzie­ło­wego. Mar­gi­na­lia są bar­dziej zwią­zane z tek­stem i wyka­zują podo­bień­stwo do tek­stu, czyli skła­damy je pismem sze­ry­fo­wym. Spójrzmy na przy­kład poniżej:

Skład tekstu przypisy boczne

Wyznaczanie interlinii dla marginaliów

Zapra­szam do obej­rze­nia krót­kiego porad­nika, w jaki spo­sób budu­jemy inter­li­nię w tek­stach umiesz­czo­nych na marginesie.