scroll

Kurs Q&A Adobe InDesign

Kursy, 21 czerwca 2022

Kurs Q&A Adobe InDesign

Zapo­wia­dany od jakie­goś czasu Kurs Q&A Adobe InDe­sign jest już dostępny na mojej plat­for­mie e‑learningowej o nazwie Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia. Kurs składa się z 11 modu­łów. W każ­dym module są lek­cje, z któ­rych każda jest odpo­wie­dzią na zadane mi pyta­nie doty­czące składu i łama­nia tek­stu oraz obsługi narzę­dzi Adobe InDesign.

Kurs Q&A Adobe InDesign

Oprócz kursu w Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia można sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji. Są one pro­wa­dzone w indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­nych ter­mi­nach w for­mie maila, wykładu czy spo­tka­nia on-line. 

Akademia DTP i Typografia

Ser­decz­nie zapra­szam do Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia, gdzie zgro­ma­dzona jest pokaźna ilość cen­nych porad i wia­do­mo­ści z przed­mio­to­wej tematyki.