scroll

Skład tekstu indeksy i spis treści

Skład, 12 marca 2023

Wpis Skład tek­stu indeksy i spis tre­ści pre­zen­tuje cha­rak­te­ry­stykę i uło­że­nie tych dwóch wio­dą­cych ele­men­tów dzieła nauko­wego. Oba są nie­odzowne w dzie­łach nauko­wych i wyma­gają odpo­wied­nich roz­wią­zań typo­gra­ficz­nych, by czy­tel­nik mógł bez pro­ble­mów odna­leźć tytuły, pod­ty­tuły, i oma­wiane w tym wpi­sie spis tre­ści i sko­ro­widz. Książki naukowe peł­nią inną rolę niż dzieła bele­try­styczne. Tutaj na ogół nie czy­tamy tek­stu od początku do końca, a prze­miesz­czamy się po publi­ka­cji tak, by szybko odna­leźć inte­re­su­jące frag­menty, doty­czące szu­ka­nych zagadnień.

Skorowidze i spisy treści

Skorowidze (inaczej indeksy)

Są naj­czę­ściej uży­waną czę­ścią publi­ka­cji nauko­wych. Zatem nie­zwy­kle ważne jest, by hasła były wyraź­nie ozna­czone, zło­żone stop­niem nie utrud­nia­ją­cym ich odczy­ta­nia. Sto­pień pisma indek­sów jest na ogół mniej­szy niż tek­stu dzie­ło­wego. Jeśli tekst dzie­łowy skła­damy stop­niem np. 10 pt, indeks możemy zło­żyć stop­niami 7, 8 pt. Możemy rów­nież użyć odmiany pogru­bio­nej dla zazna­cze­nia głów­nych haseł sygna­li­zu­ją­cych dane zagad­nie­nie. Spójrzmy na przy­kłady for­ma­to­wa­nia indeksów.

Skład tekstu indeksy i spis treści

Jeśli w indek­sie zawar­tość hasła trzeba podzie­lić możemy powtó­rzyć to hasło wsta­wia­jąc w nawias kwa­dra­towy w nowej kolum­nie, ale już bez pogru­bie­nia. Spójrzmy na przykład.

Skład tekstu indeksy i spis treści

Spis treści

Spis tre­ści jest nie­zwy­kle ważną czę­ścią dzieła nauko­wego, gdyż bar­dzo czę­sto zda­rza się, że czy­tel­nik przed dokład­nym zapo­zna­niem się z tre­ścią dzieła chce się dowie­dzieć o zawar­to­ści publi­ka­cji. O uszcze­gó­ło­wie­niu spisu tre­ści powi­nien decy­do­wać redaktor. 

Zasady przy­go­to­wa­nia spisu treści

Spis tre­ści musi być bar­dzo czy­telny. Kro­pek wio­dą­cych wzrok czy­tel­nika na koniec wersu używa się dziś rza­dziej. Obec­nie możemy przy­bli­żyć paginy spisu tre­ści do tre­ści spisu. 

• spis tre­ści możemy sfor­ma­to­wać stop­niem pisma takim jak tekst dzie­łowy, lub o punkt mniej­szy
• wier­sze skła­damy w ukła­dzie cho­rą­giew­ko­wym
• łama­nie musi nastę­po­wać zgod­nie z sen­sem logicz­nym tytułu
• pra­wie peł­nych wier­szy spisu tre­ści nie należy justo­wać
• hie­rar­chia nagłów­ków musi być zro­zu­miała od pierw­szego spoj­rze­nia na spis tre­ści
• wszyst­kie numery stron są równe, więc nie należy żad­nej z nich dodat­kowo wyróż­niać
• kolejne wier­sze składa się z nor­mal­nymi odle­gło­ściami mię­dzy­wier­szo­wymi i bez wcięć
• hie­rar­chia nagłów­ków w spi­sie tre­ści nie musi odzwier­cie­dlać ich stylu w dziele (jeśli tytuły w dziele są zło­żone kapi­ta­li­kami, w spi­sie tre­ści możemy użyć innego for­ma­to­wa­nia)
• spis tre­ści swoim cha­rak­te­rem musi jed­nak odpo­wia­dać tek­stowi głów­nemu, więc nie należy wpro­wa­dzać nowych kro­jów
• pozy­cje spisu tre­ści powinny zacho­wać regi­ster z tek­stem głównym

Spójrzmy na przy­kłady spisu treści:

Skład tekstu indeksy i spis treści
Skład tekstu indeksy i spis treści

Zakończenie i kurs

O two­rze­niu spisu tre­ści opo­wiada moduł zaty­tu­ło­wany Spis tre­ści, będący czę­ścią kursu Q&A Adobe InDe­sign. Zapra­szam do zakupu kursu tutaj.