scroll

Polityka prywatności
i Regulamin

Polityka prywatności
i Regulamin

Polityka prywatności

Witam na Stro­nie DTP i Typo­gra­fia!
Poni­żej znaj­dziesz doku­ment, który okre­śla zasady prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sta­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii w związku z korzy­sta­niem przez Cie­bie ze Strony www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Ewa Masal­ska, pro­wa­dząca dzia­łal­ność nie­re­je­stro­waną pod nazwą Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia, z sie­dzibą w War­sza­wie Mię­dzy­le­siu, ul. Zwo­leń­ska 40.

Twoje dane oso­bowe są prze­twa­rzane zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku, w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE („RODO”).

W razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych możesz skon­tak­to­wać się ze mną pod adre­sem e‑mailowym: etypografia@​gmail.​com.

Kon­tak­tu­jąc się ze mną e‑mailowo, tele­fo­nicz­nie, poprzez komu­ni­ka­tory na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, typu Mes­sen­ger, prze­ka­zu­jesz mi swoje dane osobowe.

Dokła­dam nale­ży­tej sta­ran­no­ści, aby Twoje dane były bez­pieczne. Sto­suję odpo­wied­nie tech­niczne i orga­ni­za­cyjne środki bez­pie­czeń­stwa, zgodne z wła­ści­wymi prze­pi­sami prawa, w szcze­gól­no­ści na swo­jej Stro­nie sto­suję szy­fro­wa­nie połą­cze­nia za pomocą cer­ty­fi­katu SSL. Jeśli korzy­stam z zewnętrz­nych dostaw­ców, dobie­ram ich świa­do­mie, zapew­nia­jąc odpo­wied­nie bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych.

Czy musisz podać mi swoje dane oso­bowe
Poda­nie swo­ich danych oso­bo­wych w związku z korzy­sta­niem ze Strony jest dobro­wolne, ale jed­no­cze­śnie nie­zbędne w celu reali­za­cji okre­ślo­nego celu, np. zapisu do newslettera.

Moż­li­wość cof­nię­cia zgody
Zgodę na prze­twa­rza­nie przeze mnie Two­ich danych oso­bo­wych, możesz cof­nąć w każ­dej chwili:
1. kon­tak­tu­jąc się ze mną na podany wcze­śniej adres e‑mail,
2. podej­mu­jąc okre­ślone dzia­ła­nia, np. kli­ka­jąc w przy­cisk dostępny w każ­dej wia­do­mo­ści e‑mail wysy­ła­nej w ramach Newslettera.

Wyco­fa­nie zgody nie wpływa na zgod­ność prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody wyra­żo­nej przed cofnięciem.

Pomimo cof­nię­cia przez Cie­bie zgody, w okre­ślo­nych przy­pad­kach, mogę dalej prze­twa­rzać Twoje dane oso­bowe, jeśli wykażę, że w sto­sunku do tych danych, ist­nieją dla mnie ważne, praw­nie uza­sad­nione inte­resy, które są nad­rzędne wobec Two­ich inte­re­sów, praw i wol­no­ści, lub które są mi nie­zbędne do ewen­tu­al­nego docho­dze­nia lub obrony roszczeń.

Gro­ma­dze­nie danych
Twoje dane w więk­szo­ści przy­padku prze­ka­zu­jesz mi samo­dziel­nie:
1. zapi­su­jąc się do new­slet­tera,
2. kon­tak­tu­jąc się ze mną za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej,
3. przez korzy­sta­nie z innych funk­cjo­nal­no­ści dostęp­nych na mojej Stronie.

Mogę posia­dać o Tobie nastę­pu­jące infor­ma­cje: imię i nazwi­sko, adres e‑mail, infor­ma­cje widoczne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, infor­ma­cje zawarte w kore­spon­den­cji ze mną oraz infor­ma­cje doty­czące Two­jego zacho­wa­nia na stro­nie − gro­ma­dzone za pomocą narzę­dzi ana­li­tycz­nych, któ­rych szcze­gó­łowy wykaz znaj­dziesz dalej.

W jakim celu oraz przez jaki okres prze­twa­rzane są twoje dane oso­bowe?
Dane oso­bowe, które prze­ka­zu­jesz mi w ramach funk­cjo­no­wa­nia Strony prze­twa­rzam w okre­ślo­nych celach, zgod­nie z RODO. Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzane będą przeze mnie tak długo, jak to będzie uza­sad­nione w ramach danego celu. Musisz wie­dzieć, że zakoń­cze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w ramach jed­nego celu nie musi ozna­czać cał­ko­wi­tego znisz­cze­nia Two­ich danych oso­bo­wych, ponie­waż mogą być one dalej prze­twa­rzane w ramach innego celu. Dokładne infor­ma­cje na ten temat znaj­dziesz poniżej.

1. Kon­takt i obsługa kore­spon­den­cji. Na stro­nie udo­stęp­niam Ci moż­li­wość kon­taktu ze mną poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści na mój adres e‑mail lub za pomocą komu­ni­ka­to­rów dostęp­nych w ramach mediów spo­łecz­no­ścio­wych, które pro­wa­dzę. Kon­tak­tu­jąc się ze mną prze­ka­zu­jesz mi swój e‑mail, dane zawarte w wysła­nej przez Cie­bie wia­do­mo­ści, imię i nazwi­sko oraz wize­ru­nek. Poda­nie danych jest dobro­wolne, lecz konieczne, by otrzy­mać odpo­wiedź. Twoje dane prze­twa­rzane są w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na Twoją wia­do­mość. Pod­stawą prze­twa­rza­nia danych jest Twoja doro­zu­miana zgoda, wyni­ka­jąca z zaini­cjo­wa­nia przez Cie­bie kon­taktu ze mną (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO). Dane prze­twa­rzane w kore­spon­den­cji prze­twa­rzane będą przez czas trwa­nia kon­taktu z Tobą, a następ­nie do czasu upływu ter­minu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytułu pro­wa­dzo­nej kore­spon­den­cji. Po upły­wie tego ter­minu, dane nadal mogą być przeze mnie prze­twa­rzane w celach archi­wal­nych oraz sta­ty­stycz­nych. W każ­dej chwili możesz żądać przed­sta­wie­nia histo­rii pro­wa­dzo­nej kore­spon­den­cji oraz możesz doma­gać się jej usu­nię­cia, chyba że zacho­wa­nie kore­spon­den­cji uza­sad­nione jest moim praw­nym inte­re­sem.
2. Obsługa new­slet­tera. Zapi­su­jąc się do New­slet­tera, prze­ka­zu­jesz mi co naj­mniej adres e‑mail oraz imię. Poda­nie danych jest dobro­wolne, lecz konieczne, by zapi­sać się do New­slet­tera. Dane te wyko­rzy­sty­wane są w celu wysyłki New­slet­tera oraz w celu wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną. Pod­stawą prawną do ich prze­twa­rza­nia jest Twoja zgoda, wyra­żona pod­czas zapisu (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) − poprzez klik­nię­cie check­boxa. Oprócz Two­ich danych posia­dam rów­nież Twój numer IP, z któ­rego korzy­stasz zapi­su­jąc się do New­slet­tera. Sys­tem mailin­gowy śle­dzi Twoje dzia­ła­nia, podej­mo­wane w związku z wysy­ła­nymi wia­do­mo­ściami. Dzięki temu posia­dam infor­ma­cje, które wia­do­mo­ści otwo­rzy­łeś, oraz w który link klik­ną­łeś. Dane te będą prze­twa­rzane przez ze mnie przez czas funk­cjo­no­wa­nia New­slet­tera, chyba że wcze­śniej zre­zy­gnu­jesz z jego otrzy­my­wa­nia, kli­ka­jąc w odpo­wied­nie okienko w wia­do­mo­ści wysła­nej w ramach New­slet­tera lub wysy­ła­jąc do mnie wia­do­mość na wska­zany wcze­śniej adres e‑mail. Rezy­gna­cja z New­slet­tera nie pro­wa­dzi do usu­nię­cia Two­ich danych z sys­temu mailin­go­wego. Będą one dalej prze­twa­rzane w celach archi­wal­nych na potrzeby ewen­tu­al­nego usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń zwią­za­nych z new­slet­te­rem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Obsługa rekla­ma­cji. Skła­da­jąc rekla­ma­cję prze­ka­zu­jesz mi dane oso­bowe zawarte w tre­ści oświad­cze­nia (imię i nazwi­sko, adres, numer tele­fonu, adres e‑mail). Poda­nie tych danych jest dobro­wolne, lecz konieczne, by zło­żyć rekla­ma­cję. Dane, które prze­ka­zu­jesz mi w związku ze zło­że­niem rekla­ma­cji wyko­rzy­sty­wane są w celu reali­za­cji pro­ce­dury rekla­ma­cyj­nej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następ­nie w celach archi­wal­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą prze­twa­rzane przez czas nie­zbędny do reali­za­cji pro­ce­dury rekla­ma­cyj­nej. Nie masz moż­li­wo­ści sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu swo­ich danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do czasu upływu ter­minu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytułu zawar­tej umowy.
4. Obrona, usta­le­nie i docho­dze­nie rosz­czeń. Korzy­sta­nie ze Strony, jak i zawar­cie ze mną umowy o świad­cze­nie usług elek­tro­nicz­nych, może rodzić w przy­szło­ści okre­ślone rosz­cze­nia po mojej lub Two­jej stro­nie. Jestem upraw­niona do prze­twa­rza­nia wszyst­kich danych oso­bo­wych w celu obrony, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń. Pod­stawą prze­twa­rza­nia tych danych jest mój praw­nie uza­sad­niony inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą prze­cho­wy­wane do czasu utraty ich przy­dat­no­ści.
5. Obo­wiązki zwią­zane z ochroną danych oso­bo­wych. Jako że jestem admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych, mam sze­reg obo­wiąz­ków zwią­za­nych z ich ochroną. Mam prawo prze­twa­rzać Twoje dane oso­bowe, jeśli jest to nie­zbędne do wyko­na­nia tych obo­wiąz­ków (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). Dane zwią­zane z ochroną Two­ich danych oso­bo­wych będą prze­twa­rzane do czasu utraty ich przy­dat­no­ści lub sku­tecz­nego wnie­sie­nia przez Cie­bie sprze­ciwu.
6. Wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies. Pliki cookies to nie­wiel­kie pliki tek­stowe, zawie­ra­jące infor­ma­cje o Two­jej aktyw­no­ści na Stro­nie. Prze­cho­wy­wane są na urzą­dze­niu, z któ­rego wcho­dzisz na stronę inter­ne­tową. Cookies mogą być nie­zbędne do funk­cjo­no­wa­nia Strony. Pod­stawą wyko­rzy­sty­wa­nia cookies na stro­nie jest Twoja zgoda udzie­lona jesz­cze przed zała­do­wa­niem strony inter­ne­to­wej, przez zazna­cze­nie sto­sow­nego check­boxa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwią­zane z wyko­rzy­sta­niem pli­ków cookies będą prze­twa­rzane do czasu ich przy­dat­no­ści. Możesz rów­nież wyco­fać swoją zgodę przez zmianę usta­wień w swo­jej prze­glą­darce.
7. Obsługa mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Na Stro­nie znaj­dziesz linki do moich pro­fili spo­łecz­no­ścio­wych. Jeśli obser­wu­jesz moje pro­file lub wcho­dzisz w jaką­kol­wiek inte­rak­cje z tre­ściami publi­ko­wa­nymi przeze mnie, przez doda­nie komen­ta­rza, wysła­nie wia­do­mo­ści do mnie, pamię­taj, że widzę Twoje dane oso­bowe, które są publiczne (imię i nazwi­sko, twój wize­ru­nek, zdję­cia, treść komen­ta­rzy, treść opi­nii). Są one rów­nież dostępne dla pozo­sta­łych osób wcho­dzą­cych na mój pro­fil. Prze­twa­rzam Twoje dane w obrę­bie danego ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego, w celu jego obsługi oraz w celu ana­lizy sta­ty­styk, co sta­nowi mój praw­nie uza­sad­niony inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu kon­taktu z Tobą. Wia­do­mo­ści wysy­łane przez cie­bie, są archi­wi­zo­wane w ramach narzę­dzi dostęp­nych w ser­wi­sie. Masz do nich wgląd ze swo­jego konta oraz możesz je usu­nąć. Pamię­taj, że korzy­sta­nie z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych pod­lega Regu­la­mi­nowi i Poli­tyce pry­wat­no­ści admi­ni­stra­to­rów tych ser­wi­sów, nie mam więc wpływu na okres prze­cho­wy­wa­nia Two­ich danych oso­bo­wych. Poni­żej możesz zapo­znać się z doku­men­tami z ser­wi­sów, z któ­rych korzystam.

Face­book
Face­book mój pro­fil
Lin­ke­din
Lin­ke­din mój pro­fil
Youtube
Youtube mój profil

Twoje upraw­nie­nia
1. RODO przy­znaje Ci sze­reg upraw­nień zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych:
a. prawo do dostępu do danych oso­bo­wych,
b. ich spro­sto­wa­nia,
c. usu­nię­cia,
d. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia,
e. prze­nie­sie­nia do innego admi­ni­stra­tora − w okre­ślo­nych warun­kach możesz żądać prze­nie­sie­nia Two­ich danych bez­po­śred­nio wska­za­nemu admi­ni­stra­to­rowi,
f. prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeżeli uprzed­nio wyra­zi­łeś taką zgodę,

a także prawo:

a. wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych,
b. prawo do wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego (Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych, jeśli stwier­dzisz, że prze­twa­rzam twoje dane nie­zgod­nie z pra­wem) w związku z prze­twa­rza­niem przeze mnie Two­ich danych oso­bo­wych,
c. zawsze możesz zwró­cić się do mnie z żąda­niem udo­stęp­nie­nia Ci szer­szych infor­ma­cji, jakimi danymi na Twój temat dys­po­nuję oraz w jakich celach je prze­twa­rzam. Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się ze mną e‑mailowo, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres: etypografia@​gmail.​com. Jed­no­cze­śnie muszę Cię poin­for­mo­wać, że nie każde z tych upraw­nień będzie przy­słu­gi­wać Ci zawsze i w każ­dym przy­padku. Wynika to z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

Odbiorcy danych oso­bo­wych
1. Twoje dane oso­bowe mogą być prze­twa­rzane przez pod­mioty trze­cie, któ­rym zle­cam wyko­na­nie poszcze­gól­nych czyn­no­ści zwią­za­nych funk­cjo­no­wa­niem Strony. W związku z tym, Twoje dane oso­bowe mogą być prze­twa­rzane rów­nież przez pod­mioty spoza Unii Euro­pej­skiej.
2. Twoje dane oso­bowe nie będą prze­ka­zy­wane do odbior­ców z Państw Trze­cich, któ­rzy nie zapew­niają odpo­wied­niego stop­nia ochrony. Pod­mioty, któ­rym zle­cam prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, gwa­ran­tują sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochrony i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa.
3. Twoje dane są prze­twa­rzane przez:
a. Mad Ven­tu­res Patryk Kozioł (Hash­ma­gnet), adres: ul. Niedź­wie­dzia 29 B, 02 – 737 War­szawa − w celu zapew­nie­nia tech­no­lo­gicz­nego wspar­cia dla strony Aka­de­mii; w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na ser­we­rze oraz korzy­sta­nia z poczty elek­tro­nicz­nej, a także obsługi for­mu­la­rza kon­tak­to­wego,
b. Busi­ness Mana­ger w Face­book − w celu zarzą­dza­nia dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi na Face­bo­oku,
c. Google Search − w celu moni­to­ro­wa­nia pozy­cji Strony w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia Google.

Jak już wspo­mnia­łam wcze­śniej na mojej stro­nie znaj­dziesz linki do moich pro­fili spo­łecz­no­ścio­wych. Jeśli z nich korzy­stasz, musisz wie­dzieć, że dostawca ser­wisu jest współ­ad­mi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych razem z admi­ni­stra­to­rem danego pro­filu, czyli ze mną. Szcze­góły doty­czące prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez poszcze­gól­nych dostaw­ców ser­wi­sów znaj­dziesz tutaj:

Face­book
Face­book mój pro­fil
Lin­ke­din
Lin­ke­din mój pro­fil
Youtube
Youtube mój profil

Jeśli zaj­dzie taka potrzeba Twoje dane mogą zostać prze­ka­zane rów­nież do innych pod­mio­tów, jeśli wynika to z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

Pliki cookies
1. Moja Strona jak więk­szość witryn inter­ne­to­wych korzy­sta z pli­ków cookies.
2. Pliki cookies:

Polityka prywatności i Regulamin

a. są to nie­wiel­kie pliki tek­stowe wysy­łane przez Twój ser­wer,
b. zawie­rają infor­ma­cje o Two­jej aktyw­no­ści na Stro­nie,
c. prze­cho­wy­wane są w pamięci urzą­dze­nia, z któ­rego wcho­dzisz na Stronę,
d. umoż­li­wiają Ci korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji Strony.
3. W celu sto­so­wa­nia innych pli­ków cookies niż nie­zbędne, muszę uzy­skać Twoją zgodę. Pod­czas pierw­szej wizyty na Stro­nie, wyświe­tli Ci się infor­ma­cja na temat sto­so­wa­nia pli­ków cookies. Poprzez klik­nię­cie odpo­wied­niego check­boxa możesz:
a. wyra­zić zgodę na gro­ma­dze­nie wszyst­kich pli­ków cookies,
b. nie wyra­zić zgody na gro­ma­dze­nie pli­ków cookies (poza nie­zbęd­nymi),
c. zaak­cep­to­wać i sper­so­na­li­zo­wać tylko wybrane cookies np. marketingowe.

Przy kolej­nej wizy­cie na stro­nie, infor­ma­cja nie będzie Ci się wyświe­tlała, gdyż nie­zbędne pliki cookies zapi­sują Twoje pre­fe­ren­cje.
4. Nie­zbędne pliki są to pliki, które są wyma­gane do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia Strony i nie można ich wyłą­czyć. Służą np. korzy­sta­nia z for­mu­la­rza zapisu na New­slet­ter. Korzy­sta­jąc z odpo­wied­nich opcji w swo­jej prze­glą­darce, w każ­dej chwili możesz:
a. usu­nąć pliki cookies,
b. zablo­ko­wać wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies w przyszłości.

Musisz wie­dzieć, że ich wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie, może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze Strony (np. strona może pra­co­wać wol­niej).
5. Na stro­nie inter­ne­to­wej sto­suje dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies:
a. cookies sesyjne, które są pli­kami tym­cza­so­wymi. Prze­cho­wy­wane są na Twoim urzą­dze­niu do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).
b. cookies stałe prze­cho­wy­wane są w Twoim urzą­dze­niu przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Cie­bie.
6. Pliki cookies, któ­rych uży­wam pozwa­lają mi na dostęp do infor­ma­cji na temat:
a. Two­jej aktyw­no­ści na stro­nie,
b. czasu spę­dzo­nego na stro­nie,
c. klik­nięć w poszcze­gólne linki,
d. Two­jej płci,
e. prze­działu wie­ko­wego, do któ­rego nale­żysz,
f. Two­jej przy­bli­żone loka­li­za­cji itd.

Infor­ma­cje te mają cha­rak­ter ano­ni­mowy i w mojej oce­nie nie mają cha­rak­teru danych oso­bo­wych. Z ostroż­no­ści jed­nak o tym Cię infor­muję. W związku z tym, że zebra­nych w ten spo­sób danych nie jestem w sta­nie przy­pi­sać do kon­kret­nego użyt­kow­nika, nie jestem w sta­nie zapew­nić Ci dostępu do tych infor­ma­cji. Dane te mają jedy­nie cha­rak­ter zbioru sta­ty­styk.
7. W każ­dej chwili możesz zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­darki lub sko­rzy­stać z trybu inco­gnito. Włą­cze­nie tego trybu powo­duje, że infor­ma­cje o odwie­dza­nych przez Cie­bie stro­nach i pobra­nych pli­kach nie będą zapi­sy­wane w histo­rii prze­glą­da­nia i pobie­ra­nia. Pliki cookies utwo­rzone w tym try­bie, są usu­wane w momen­cie zamknię­cia wszyst­kich okien prze­glą­darki.
8. Cookies mogą pocho­dzić rów­nież od dostaw­ców zewnętrz­nych. Mogą one słu­żyć per­so­na­li­za­cji tre­ści, pomia­rowi reklam i tre­ści czy zbie­ra­nia infor­ma­cji na temat ich odbiorców.

Linki do innych stron
Strona zawiera odno­śniki do innych stron inter­ne­to­wych, np. do plat­formy sprze­da­żo­wej. Sprze­daż na tej plat­for­mie odbywa się na zasa­dach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie i Poli­tyce Pry­wat­no­ści tej plat­formy. Niniej­sza Poli­tyka doty­czy tylko wska­za­nych dzia­łań Administratora.

Logi ser­wera
Korzy­sta­jąc ze Strony prze­sy­łasz z wyko­rzy­sta­niem swo­jego urzą­dze­nia zapy­ta­nia do ser­wera, na któ­rym prze­cho­wy­wana jest moja strona. Logi obej­mują m.in. adres IP, datę i czas ser­wera, infor­ma­cje o prze­glą­darce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, które uży­wasz. Logi są zapi­sy­wane i prze­cho­wy­wane na ser­we­rze. Logi ser­wera sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żący do admi­ni­stro­wa­nia stroną. Ich zawar­tość nie jest nikomu ujaw­niana, poza oso­bami upo­waż­nio­nymi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem. Dane zapi­sane w logach ser­wera nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami korzy­sta­ją­cymi ze Strony i nie są wyko­rzy­sty­wane w celu iden­ty­fi­ka­cji kon­kret­nych osób.

Zmiana poli­tyki pry­wat­no­ści
Zastrze­gam sobie prawo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­tyce Pry­wat­no­ści. Zmiany będą wpro­wa­dzane, jeśli będą wyma­gać tego obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa lub ule­gną zmia­nie warunki tech­no­lo­giczne funk­cjo­no­wa­nia Strony. Wszel­kie zmiany będą komu­ni­ko­wane Użyt­kow­ni­kowi nie­zwłocz­nie, poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail.

Zakoń­cze­nie
Jeśli masz jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­zane z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych, ode­zwij się do mnie.

Niniej­sza Poli­tyka pry­wat­no­ści obo­wią­zuje od 01.01.2023 r.

Regulamin strony DTP i Typografia

Witam na Stro­nie www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl!

Moje dane
Ewa Masal­ska, ul. Zwo­leń­ska 40, 04 – 761 Warszawa-Międzylesie

Pro­wa­dzę dzia­łal­ność nie­re­je­stro­waną, która została ure­gu­lo­wana w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.

Kon­takt
W przy­padku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści odno­śnie Regu­la­minu, możesz skon­tak­to­wać się ze mną:
1. za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej: etypografia@​gmail.​com,
2. pisem­nie na adres: Ewa Masal­ska, ul. Zwo­leń­ska 40, 04 – 761 War­szawa Mię­dzy­le­sie,
3. tele­fo­nicz­nie pod nume­rem: 501 86 36 46.
4. za pośred­nic­twem komu­ni­ka­tora Mes­sen­ger na Facebooku.

Jestem dostępna dla Cie­bie od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00.
Ewa Masal­ska

§ 1. Defi­ni­cje
W celu zro­zu­mie­nia posta­no­wień Regu­la­minu, poszcze­gólne defi­ni­cje należy rozu­mieć nastę­pu­jąco:
1. New­slet­ter − usługa elek­tro­niczna pole­ga­jąca na prze­sy­ła­niu Klien­towi wia­do­mo­ści e‑mail, na adres podany pod­czas zapisu, która zawiera infor­ma­cję mar­ke­tin­gowe lub inne.
2. Użyt­kow­nik − ozna­cza osobę fizyczną, osobę prawną lub jed­nostkę orga­ni­za­cyjną nie posia­da­jącą oso­bo­wo­ści praw­nej, która korzy­sta ze Strony.
3. Regu­la­min − niniej­szy Regu­la­min.
4. Strona − strona admi­ni­stro­wana przez Ewę Masal­ską, dostępna pod adre­sem https://​www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl
5. Usłu­go­dawca − admi­ni­stra­tor Strony, Ewa Masal­ska, pro­wa­dząca dzia­łal­ność nie­re­je­stro­waną pod nazwą Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia z sie­dzibą w War­sza­wie Mię­dzy­le­siu, ul. Zwo­leń­ska 40.
6. For­mu­larz zapisu na New­slet­ter − inte­rak­tywny for­mu­larz udo­stęp­niony na Stro­nie umoż­li­wia­jący zapis do New­slet­tera.
7. Poli­tyka pry­wat­no­ści − doku­ment opi­su­jący prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Usłu­go­dawcę jako admi­ni­stra­tora oraz dzia­ła­nie pli­ków cookies, dostępna pod adre­sem https://​www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​s​c​i​-​i​-​r​e​g​u​l​a​m​in/

§ 2. Posta­no­wie­nia ogólne
1. Regu­la­min okre­śla zasady i warunki korzy­sta­nia ze Strony dtp​-typo​gra​fia​.pl oraz świad­cze­nia usług elek­tro­nicz­nych na Stro­nie, w tym wysyłki New­slet­tera.
2. W celu sko­rzy­sta­nia ze Strony, nie jest konieczne speł­nie­nie szcze­gól­nych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Użyt­kow­nika. Wystar­cza­jące są:
a. posia­da­nie urzą­dze­nia z dostę­pem do sieci Inter­net (np. kom­pu­ter, tele­fon),
b. stan­dar­dowy, aktu­alny sys­tem ope­ra­cyjny,
c. prze­glą­darka inter­ne­towa z włą­czoną obsługą pli­ków typu cookies.
d. aktywny adres poczty elek­tro­nicz­nej (e‑mail).
3. Regu­la­min umiesz­czony jest nie­prze­rwa­nie na Stro­nie, w spo­sób umoż­li­wia­jący Użyt­kow­ni­kowi jego pozy­ska­nie, odtwo­rze­nie i utrwa­le­nie jego tre­ści. Regu­la­min jest rów­nież udo­stęp­niony Użyt­kow­ni­kowi przed zawar­ciem umowy o świad­cze­nie Usługi New­slet­ter.|
4. Zaka­zane jest dostar­cza­nie przez Użyt­kow­nika tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, np. poprzez wysy­ła­nie takich tre­ści za pomocą for­mu­la­rza zapisu do New­slet­tera.
5. Usłu­go­dawca podej­muje wszel­kie nie­zbędne środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Użyt­kow­nika i prze­ka­zy­wa­nych przez niego danych oraz zapew­nie­nia popraw­nego funk­cjo­no­wa­nia Strony.
6. Usłu­go­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z dzia­ła­niem strony lub reali­za­cją wysyłki New­slet­tera spo­wo­do­wane:
a. dzia­ła­niem siły wyż­szej,
b. dzia­ła­niem osób trze­cich,
c. nie­kom­pa­ty­bil­no­ścią Strony z infra­struk­turą tech­niczną Użytkownika.

§ 3. Usługi elek­tro­niczne
1. Użyt­kow­nik korzy­sta­jący ze Strony ma moż­li­wość:
a. prze­glą­da­nia tre­ści dostęp­nych na Stro­nie,
b. sko­rzy­sta­nia z zewnętrz­nych lin­ków dostęp­nych na Stro­nie w celu zakupu autor­skich kur­sów Usłu­go­dawcy,
c. zapisu do New­slet­tera.
2. Wszyst­kie usługi są świad­czone nie­od­płat­nie.
3. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość nie­od­płat­nego prze­glą­da­nia tre­ści dostęp­nych na Stro­nie. Usługa ta jest dostępna dla każ­dego. Umowa o świad­cze­nie tej Usługi zawarta zostaje na okres fak­tycz­nego korzy­sta­nia ze strony i ulega roz­wią­za­niu w momen­cie opusz­cze­nia Strony przez Użyt­kow­nika. Jej roz­wią­za­nie nie wymaga żad­nych dodat­ko­wych oświad­czeń.
4. Użyt­kow­nik za pośred­nic­twem Strony ma moż­li­wość zapo­zna­nia się z autor­skimi kur­sami Usłu­go­dawcy. Na stro­nie został udo­stęp­niony zewnętrzny link, pod któ­rym można zapo­znać się z ofertą kur­sów oraz doko­nać ich zaku­pów. Kursy sprze­da­wane są przez zewnętrzną plat­formę (www.strefakursów.pl), na zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie plat­formy. Opi­nie zamiesz­czone na Stro­nie to opi­nie zaczerp­nięte ze strony www.strefakursów.pl. Usłu­go­dawca nie ma więc wpływu na ich wery­fi­ka­cję. Ich wery­fi­ka­cja odbywa się na zasa­dach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie plat­formy udo­stęp­nia­ją­cej kursy.
5. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość zapisu do New­slet­tera poprzez for­mu­larz udo­stęp­niony na Stro­nie. Usługa ta polega na prze­sy­ła­niu na adres użyt­kow­nika wia­do­mo­ści mailo­wych zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje mar­ke­tin­gowe (np. o nowych pro­duk­tach dostęp­nych na Stro­nach Usłu­go­dawcy) oraz inne. W celu zapisu do New­slet­tera należy:
a. wypeł­nić for­mu­larz dostępny na Stro­nie poprzez poda­nie co naj­mniej swo­jego adresu e‑mail oraz imie­nia,
b. zapo­znać się i zaak­cep­to­wać posta­no­wie­nia Regu­la­minu oraz wyra­zić zgodę na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych,
c. klik­nąć przy­cisk Zapisz”,
d. potwier­dzić zapis do New­slet­tera, poprzez klik­nię­cie przy­ci­sku dostęp­nego w e‑mailu wysła­nym na adres Użyt­kow­nika. 
6. Umowa o świad­cze­nie usługi New­slet­ter zostaje zawarta na czas nie­okre­ślony. Użyt­kow­nik może wypo­wie­dzieć umowę w każ­dym cza­sie poprzez swoje dzia­ła­nie, tj. klik­nię­cie przy­cisk anu­lu­jący sub­skryp­cję, który znaj­duje się w każ­dej wia­do­mo­ści e‑mail otrzy­my­wa­nej w ramach New­slet­tera lub poprzez wysła­nie takiego żąda­nia na adres e‑mailowy Usłu­go­dawcy.
7. Usłu­go­dawca ma prawo wypo­wie­dzieć Umowę Użyt­kow­ni­kowi, jeśli naru­sza zasady Regu­la­minu. Usłu­go­dawca może także zaprze­stać świad­cze­nia usługi, jeśli Użyt­kow­nik pozo­staje nie­ak­tywny. Przed zaprze­sta­niem świad­cze­nia usługi (skre­śle­niem z listy New­slet­ter) Użyt­kow­nik otrzy­muje e‑maila wery­fi­ku­ją­cego jego aktyw­ność. Brak odpo­wie­dzi na wska­za­nego e‑maila ozna­cza wyra­że­nie zgody na usu­nię­cie z listy Newsletter. 

§ 4. Rekla­ma­cje
1. Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­zana z funk­cjo­no­wa­niem Strony oraz wysyłką New­slet­tera, Użyt­kow­nik może skła­dać na adres e‑mailowy: etypografia@​gmail.​com.
2. W rekla­ma­cji należy wska­zać dane osoby zgła­sza­ją­cej rekla­ma­cję, nie­zbędne do prze­sła­nia infor­ma­cji o wyniku roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji, opis, na czym pole­gały nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz wska­za­nie żąda­nia.
3. Rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od jej otrzy­ma­nia.
4. Użyt­kow­nik będący Kon­su­men­tem ma rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Mię­dzy innymi:
a. zwró­ce­nia się do sta­łego polu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wyni­kłego z zawar­tej umowy,
b. zwró­ce­nia się do woje­wódz­kiego inspek­tora Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­nego w spra­wie polu­bow­nego zakoń­cze­nia sporu mię­dzy Klien­tem a Usłu­go­dawcą,
c. sko­rzy­sta­nia z pomocy powia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań należy ochrona kon­su­men­tów.
5. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie http://​polu​bowne​.uokik​.gov​.pl
6. W przy­padku ewen­tu­al­nego sporu (postę­po­wa­nie media­cyjne nie przy­nio­sło ocze­ki­wa­nego skutku lub strony nie zde­cy­do­wały się na nie) pomię­dzy Użyt­kow­ni­kiem, nie­bę­dą­cym Kon­su­men­tem, sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ściwy dla Usłu­go­dawcy. W pozo­sta­łych przy­pad­kach sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ściwy dla Konsumenta.

§ 5. Prawa autor­skie
1. Tre­ści dostępne na Stro­nie sta­no­wią utwory w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych i pod­le­gają ochro­nie prze­wi­dzia­nej w tym akcie praw­nym. Prawa autor­skie przy­słu­gują auto­rowi publi­ka­cji.
2. Z zastrze­że­niem prze­pi­sów o dozwo­lo­nym użytku, Użyt­kow­nik może korzy­stać z tre­ści dostęp­nych na stro­nie Stro­nie wyłącz­nie na wła­sne potrzeby.
3. W przy­padku zain­te­re­so­wa­nia szer­szym wyko­rzy­sta­niem tre­ści dostęp­nym na Stro­nie, Użyt­kow­nik może skon­tak­to­wać się z Usłu­go­dawcą i pod­jąć indy­wi­du­alne nego­cja­cje w tej spra­wie.
4. Roz­po­wszech­nia­nie tre­ści obję­tych pra­wami autor­skimi może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywilną i karną.

§ 6. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych
1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­nika jest Ewa Masal­ska, pro­wa­dząca dzia­łal­ność nie­re­je­stro­waną pod nazwą Aka­de­mia DTP i Typo­gra­fia, z sie­dzibą w War­sza­wie Mię­dzy­le­siu, ul. Zwo­leń­ska 40.
2. Na Stro­nie wyko­rzy­sty­wane są pliki cookies.
3. Infor­ma­cje doty­czące prze­cho­wy­wa­nia i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i pli­ków cookies znaj­dziesz się w Poli­tyce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adre­sem https://​aka​de​mia​.dtp​-typo​gra​fia​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​s​ci/

§ 7. Posta­no­wie­nia koń­cowe
1. Umowy zawie­rane są w języku pol­skim.
2. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian w Regu­la­mi­nie w waż­nych powo­dów takich jak zmiana prze­pi­sów prawa, zmiany tech­no­lo­giczne czy biz­ne­sowe.
3. Do umów zawar­tych przed zmianą Regu­la­minu sto­suje się Regu­la­min obo­wią­zu­jący w dacie zawar­cia umowy. Użyt­kow­nik o każ­dej zmia­nie Regu­la­minu zosta­nie poin­for­mo­wany przez Usłu­go­dawcę.
4. Do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie znajdą powszech­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa polskiego.

Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zuje od 01.01.2023 r.