Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Zamknij
scroll

GREP

GREP, 24 marca 2022

GREP to wpis, w któ­rym przed­sta­wiam pokaźną por­cję kodów GREP do wyko­rzy­sta­nia w skła­dzie tek­stu. Kody te należy wpi­sy­wać w panelu Znajdź/​Zastąp (Find/​Change), wyję­tym z menu Edy­cja. Możemy go umie­ścić bez­po­śred­nio w stylu aka­pi­to­wym, w zakładce Styl GREP. Dodat­kową ważną infor­ma­cją jest to, że należy dokład­nie zazna­czyć kur­so­rem sam kod, bez ota­cza­ją­cych spacji.

Wstaw cienką spację między inicjały

Znajdź → (\u.)(\u.)
Zmień → $1~<$2

GREP

Wyszukiwanie adresów mejlowych i zamiana świateł

Znajdź → [\l\u\d.]+@[\l\u\d.]+
Zmień for­mat → trac­king 25

GREP

Wyszukiwanie końca wątku tekstu

Znajdź → \Z

GREP wyszukiwanie konca watku

Zamiana łączników na półpauzy między 3 cyframi

Znajdź → (\d{3})-(\d{3})
Zmień → $1 – $2

GREP zamiana na polpauze

Znajdź pierwszy wyraz akapitu

Znajdź → ^(.+?\s)

GREP znajdz pierwszy wyraz akapitu

Wyszukiwanie czteroliterowych słów

Znajdź → \b\w{4}\b

Grep wyszukanie 4 wyrazowych slow

Wyszukiwanie dwóch cyfr, ale nie więcej niż czterech

Znajdź → \d{2,4}

GREPwyszukiwanie dwoch cyfr ale nie wiecej niz czterech

Wyszukiwanie wszystkich przerw przed znacznikiem końca akapitu

Znajdź → \s+$

GREPwyszukiwanie wszystkich przerw przed znacznikiem konca akapitu

Wyszukiwanie wszystkich ułamków

Znajdź → \d+/\d+

GREPwyszukiwanie wszystkich ulamkow

Usuwanie spacji na początku akapitów

Znajdź → ^\p{Zs}+
Zmień → puste

GREPusuwanie spacji na poczatku akapitow

Usuwanie spacji i tabulatorów na początku akapitów

Znajdź → ^(\t|\p{zs})+
Zmień → puste

GREPusuwanie spacji i tabulatorow na poczatku akapitow

Zamiana wersalików na kapitaliki

Znajdź → \u\u+
Zmień → puste
Zmień → for­mat open type kapitaliki/​50 tracking

GREPzamiana wersalikow na kapitaliki

Likwidacja nadmiarowych tabulatorów

Znajdź → \t\t+
Zmień → \t

GREPlikwidacja nadmiarowych tabulatorow

Wdowa

Znajdź → (?<=\w) (?=\w+[[:punct:]]+$)
Zmień → pusto
Zmień for­mat → bez dzielenia

GREP

Półpauzy znikają z lewej strony łamu

Znajdź → (spacja/​półpauza/​spacja)
Zmień → (twarda spacja/​półpauza/​spacja)

GREP

Dodat­kowa uwaga: pół­pauzy nie mogą poja­wiać się w skła­dzie tek­stu z lewej strony kolumny dzieła, dla­tego przed­sta­wiony kod GREP jest nie­zwy­kle przy­datny, gdyż zapew­nia porzą­dek w uło­że­niu tych ele­men­tów tekstu.

GREP na przerwane zdania

Wygląd prze­rwa­nych ilu­struje poniż­szy screen.

GREP

Znajdź → ~b,
Zmień → wpi­su­jemy spa­cję z kla­wia­tury. Poni­żej pre­zen­tuję zrzut:

GREP

GREP na wiszące spójniki

Find what: (?i)\b[aieouwz]\K\x{20}
Change to: ~S

GREP

InDesign Secrets

Zapra­szam rów­nież na stronę InDe­sign Secrets, gdzie jest dostępny za nie­wielką opłatą cały zbiór nie­zwy­kle przy­dat­nych kodów GREP autor­stwa Petera Kahrela.

Zakończenie

GREP (Glo­bal Regu­lar Expres­sion Print, ewen­tu­al­nie Glo­bal Regu­lar Expres­sion Par­ser) jest nie­zbędny do pracy przy wła­ści­wym zapro­jek­to­wa­niu tek­stu na stro­ni­cach doku­mentu. Bar­dzo przy­śpie­sza wiele czyn­no­ści. Podany przeze mnie w tym wpi­sie zestaw wyra­żeń regu­lar­nych, bo tak też nazy­wane są kody GREP, będzie uzu­peł­niany w kolej­nych wpisach.