scroll

11 artykułów o składzie tekstu

Skład, 22 marca 2014

11 arty­ku­łów o skła­dzie tek­stu to arty­kuły autor­skie, które zostały opu­bli­ko­wane pod nazwą W świe­cie typo­gra­fii – pod­sta­wowe zasady składu i łama­nia tek­stu na por­talu Grafmag.

Krótka historia pisma

Krótka histo­ria pisma to krótka opo­wieść o tym, jak kształ­to­wało się pismo na prze­strzeni dzie­jów. Histo­ria roz­po­czyna się od momentu, gdy Johan­nes Guten­berg w wieku XV wyna­lazł maszynkę do odle­wa­nia czcio­nek, a koń­czy na okre­sie XIX-wiecz­nym, kiedy do uży­cia weszły m.in. kroje akcy­den­sowe i bez­sze­ry­fowe. Kroje pism zmie­niały się wraz ze zmia­nami kul­tu­ro­wymi i tech­no­lo­gicz­nymi w całej Euro­pie. Dużo z tego, co stwo­rzyli wielcy typo­gra­fo­wie we wcze­śniej­szych epo­kach pozo­stało do dziś. Nie­które z pism wzo­ro­wano na daw­nych pismach skry­bów i uczo­nych. Kształty tych liter przy­po­mi­nają pocią­gnię­cia pióra przy ręcz­nym pro­wa­dze­niu narzę­dzia. Takie pisma są nie­zwy­kle piękne i wyka­zują się wyso­kim stop­niem czy­tel­no­ści, dla­tego z powo­dze­niem pro­jek­tanci wyko­rzy­stują je do składu dłu­gich doku­men­tów, na przy­kład książek.

Link do artykułu

Anatomia pisma i wybór kroju dziełowego

Ana­to­mia pisma i wybór kroju dzie­ło­wego to kolejny autor­ski arty­kuł. Poru­sza dwie kwe­stie. Pierw­szą jest budowa zna­ków liter­ni­czych. Drugą − wybór kroju dzie­ło­wego. Ser­decz­nie zapra­szam do lektury.

Link do artykułu

Format dzieła

For­mat dzieła to kolejny arty­kuł z serii W świe­cie typo­gra­fii – pod­sta­wowe zasady składu i łama­nia tek­stu. Trak­tuje o tym, na co trzeba zwró­cić uwagę, gdy roz­po­czy­namy pracę nad skła­dem i łama­niem jakiej­kol­wiek publi­ka­cji. Cho­dzi oczy­wi­ście o for­mat dzieła. Jest to nasza pierw­sza decy­zja typo­gra­ficzna w pracy nad książką. Infor­ma­cję o wymia­rach publi­ka­cji otrzy­mu­jemy z reguły od wydawcy. Ale jeśli możemy samo­dziel­nie kształ­to­wać stro­nice naszego dzieła, oczy­wi­ście nic nie stoi na prze­szko­dzie. W arty­kule podaję zręczne pro­por­cje stro­nicy, które mogą być dobrym począt­kiem w samo­dziel­nym pro­jek­to­wa­niu. Ser­decz­nie zapra­szam do lektury. 

Link do artykułu

Pozostałe artykuły

Pozo­stałe arty­kuły trak­tują o czwórce tytu­ło­wej dzieła, okładce, mate­ria­łach wpro­wa­dza­ją­cych oraz infor­ma­cyjno-pomoc­ni­czych. Inte­re­su­ją­cym może oka­zać się rów­nież arty­kuł o budo­wie książki i arty­kuł o przy­pi­sach. Ser­decz­nie zapra­szam do lektury.

Link do wszyst­kich artykułów

11 artykułów o składzie tekstu

Nowe produkty w Akademii!