scroll

Wykład Ułożenie cytatu w tekście głównym

Wykłady, 3 lipca 2023

Wpis Wykład Uło­że­nie cytatu w tek­ście głów­nym przed­sta­wia nowy pro­dukt, który poja­wił się na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mia DTP i Typografia. 

Wykład

Wykład ten przed­sta­wia metodę roz­li­cza­nia cytatu o innej inter­li­nii i innym stop­niu pisma niż tekst dzie­łowy. Można rów­nież dowie­dzieć się jak uło­żyć cytat w spo­sób opty­mal­nie czy­telny.

Ser­decz­nie zapra­szam do odwie­dzin Sklepu Aka­de­mii 😊🎓Klik

Wykład Ułożenie cytatu w tekście głównym