scroll

Wykład Kontrola dokumentu

Wykłady, 24 lipca 2023

Wykład Kon­trola doku­mentu przed­sta­wia nowy pro­dukt, który poja­wił się na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mia DTP i Typografia. 

Wykład

Wykład ten liczy trzy lek­cje, w któ­rych przed­sta­wione zostały spo­soby kon­tro­lo­wa­nia doku­mentu przed jego prze­sła­niem do dru­karni. Poka­zany został pod­sta­wowy panel kon­troli doku­mentu, czyli Panel Inspek­cji Wstęp­nej. W pierw­szej lek­cji znaj­du­jemy opis dzia­ła­nia całego mecha­ni­zmu kon­troli doku­mentu, w dru­giej napra­wiamy trzy błędy usta­wione w pro­filu pod­sta­wo­wym panelu, w ostat­niej zaś budu­jemy swój pry­watny pro­fil inspek­cji wstęp­nej, który pozwala na kom­plek­sową kon­trolę dokumentu.

Nafarbienie

W Wykła­dzie został poru­szony rów­nież pro­blem nafar­bienia. Poka­zane zostały błędy zwią­zane z nafar­bie­niem i kroki jakie należy pod­jąć w celu ich naprawy.

Ser­decz­nie zapra­szam do odwie­dzin Sklepu Aka­de­mii 😊🎓Klik

Wykład Kontrola dokumentu