scroll

Wszystkie tutoriale

Tutoriale, 3 kwietnia 2020

Tutoriale

Wszyst­kie tuto­riale są dostępne na moim kanale You Tube. Ser­decz­nie zapra­szam do odwie­dzin kanału Są tu porad­niki na temat składu i łama­nia tek­stu, obsługi narzę­dzi pro­gramu Adobe InDe­sign, typo­gra­fii, kodach GREP i skryptach.

Wszystkie tutoriale
Link do tutoriali

Lista tutoriali

Dzie­le­nie aka­pitu
GREP i adresy mailowe
GREP na prze­rwane zda­nia
GREP − spa­cja zamiast kropki
GREP − zamiana wyra­żeń w cudzy­sło­wie na kur­sywę
Jakość pli­ków
Kod QR
Kolor inter­fejsu
Kolor stron wzor­co­wych
Kolory i gra­dienty
Komen­ta­rze
Linie bazowe
Linie pomoc­ni­cze do pagi­na­cji
Mar­gi­nesy w doku­men­cie
Naroż­niki i obrysy obiek­tów
Narzę­dzie nożyczki
Nume­ra­cja − ide­alne dopa­so­wa­nie
Nume­ro­wane listy
Obiekty umiesz­czone w tek­ście
Oble­wa­nie gra­fiki tek­stem
Oble­wa­nie gra­fiki tek­stem wzdłuż wybra­nego obiektu
Obrazy w tabeli
Panel inspek­cji wstęp­nej
Panel ste­ro­wa­nia
Pod­pisy pod ilu­stra­cjami i mar­gi­na­lia
Porząd­ko­wa­nie tek­stu i GREP na wiszące spój­niki
Prze­miesz­cza­nie tek­stu
Prze­strzeń robo­cza
Prze­sło­nię­cia lokalne
Rela­cje mię­dzy kolo­rami
Roz­pię­tość kolumn
Siatka ze zdję­cia
Ska­lo­wa­nie gra­fiki − skrypt
Skrypt Show­Ba­se­dOn
Skróty kla­wia­tu­rowe
Skróty kla­wia­tu­rowe dla prze­strzeni robo­czych
Spo­sób nume­ro­wa­nia stron
Stare okno dia­lo­gowe two­rze­nia nowego doku­mentu
Strzałki w InDe­si­gnie
Style i kolory
Style kaska­dowe
Style tabeli
Styl zagnież­dżony
Szyb­kie wyszu­ki­wa­nie
Trans­po­zy­cja zna­ków
Ulotka trój­dzielna
Umiesz­cza­nie pli­ków .ai w InDe­si­gnie
Wer­sa­liki i kapi­ta­liki
Wie­lo­kropki, znaki końca, sym­bole
Wkle­ja­nie tek­stu bez for­ma­to­wa­nia
Wkle­ja­nie z zapa­mię­ta­niem warstw
Wyzna­cza­nie linii opusz­cze­nia kolumny
Wyświe­tla­nie tek­stu i obiek­tów
Wła­sny styl aka­pi­towy jako styl Basic
Wła­ści­wo­ści kla­wi­sza ALT
Zmienne fonty

Zakończenie

Ser­decz­nie zapra­szam do obej­rze­nia tuto­riali. Są to dar­mowe porad­niki, które mogą znacz­nie uła­twić posłu­gi­wa­nie się narzę­dziami pro­gramu Adobe InDe­sign. Dodat­kową ich zaletą jest to, że pre­zen­tują rów­nież wia­do­mo­ści ze składu i łama­nia tek­stu oraz typografii. 

Nowe produkty w Akademii!