scroll

Tabulatory – nowy kurs w Akademii

Kursy, 11 lutego 2024

Tabu­la­tory - nowy kurs w Aka­de­mii to pro­po­zy­cja, która dzi­siaj zna­la­zła się w zaso­bach Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia. Zapra­szamy do odwie­dzin Plat­formySklepu Aka­de­mii.

Kurs Tabulatory

Kurs składa się z 14 lek­cji i liczy 69 minut. Przed­sta­wia szcze­gó­łowe wia­do­mo­ści na temat wszyst­kich rodza­jów tabu­la­to­rów, ich wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nia w dziele. Ser­decz­nie zapra­szamy do Sklepu Aka­de­mii.

Tabulatory - nowy kurs w Akademii