scroll

Skład tekstu odległości międzyliterowe w nagłówkach

Skład, 17 kwietnia 2023

Wpis Skład tek­stu odle­gło­ści mię­dzy­li­te­rowe w nagłów­kach przed­sta­wia bar­dzo ważną w typo­gra­fii czyn­ność, mia­no­wi­cie pra­wi­dłowe usta­wie­nie świa­teł mię­dzy lite­rami w tek­ście nagłów­ko­wym. Wię­cej o odstę­pach tutaj.

Odległości międzyliterowe

Pro­gram do składu (np. InDe­sign) regu­luje odle­gło­ści mię­dzy­li­te­rowe auto­ma­tycz­nie, ale warto indy­wi­du­al­nie je dopa­so­wać do wybra­nego kroju pisma uży­tego dla nagłówków. 

Nagłówki

Nagłówki skła­damy więk­szym stop­niem pisma niż tekst dzie­łowy. Są to na ogół wiel­ko­ści od 14 do 16 punk­tów. I w zależ­no­ści od kroju pisma nagłówki wyma­gają korekty świa­teł mię­dzy­li­te­ro­wych. Odle­gło­ści mię­dzy lite­rami i mię­dzy zna­kami nie­dru­ko­wal­nymi (spa­cje) objęte są trac­kin­giem. W miarę wzro­stu stop­nia pisma war­to­ści trac­kingu powinny się zmniej­szać tak, aby tekst był nadal łatwy w odbio­rze. Spójrzmy na przy­kład 2 wier­szy, które zostały zło­żone odpo­wied­nio z nor­mal­nymi” odle­gło­ściami mię­dzy­li­te­ro­wymi i zmniej­szo­nymi. Drugi wiersz wygląda dużo lepiej. Wyrazy nie wyglą­dają jakby były spacjowane. 

Skład tekstu odległości międzyliterowe w nagłówkach

Węższe odległości międzyliterowe

Poni­żej przed­sta­wiam war­to­ści trac­kingu dla przy­kła­do­wego wier­sza nagłów­ko­wego, takie by całość pre­zen­to­wała się dobrze, bez wra­że­nia spacjowania. 

Skład tekstu odległości międzyliterowe w nagłówkach

Wartości w panelu justowanie

Aby zmniej­szyć odle­gło­ści mię­dzy­wy­ra­zowe możemy użyć panelu Justo­wa­nie i usta­wić nastę­pu­jące war­to­ści dla składu wąskiego dla nagłów­ków.

Skład tekstu odległości międzyliterowe w nagłówkach