scroll

Skład tekstu dzielenie wyrazów i justowanie

Skład, 3 sierpnia 2023

Wpis Skład tek­stu dzie­le­nie wyra­zów i justo­wa­nie przed­sta­wia zasady popraw­nego doboru para­me­trów dzie­le­nia wyra­zów i justowania.

Dzielenie wyrazów

Dzie­le­nie wyra­zów w Adobe InDe­sign w języku pol­skim (5÷2÷3÷2) i angiel­skim (7÷4÷3÷2). W języku pol­skim, gdy nie zadziała poniż­sze usta­wie­nie możemy użyć usta­wie­nia 5÷2÷2÷2. Spójrzmy na poniż­szy zrzut.

1

Justowanie

Poniż­szy zrzut pre­zen­tuje pra­wi­dłowe usta­wie­nie para­me­trów justo­wa­nia w Adobe InDe­sign. Jest to pod­sta­wowe usta­wie­nie justo­wa­nia w tek­ście. Gdy usta­wie­nie Let­ter Spa­cing2%/0%/2% nie zadziała, możemy go zmie­nić na ‑3%/0%/3%. Para­me­try w rubryce Word Spa­cing mogą się zmie­niać w zależ­no­ści od tego, jak cia­sny lub luźny skład wybie­rzemy. Odstępy zbyt cia­sne dużo bar­dziej pogar­szają czy­tel­ność niż luźne. Dokładna war­tość prze­działu zależy od kroju pisma i sze­ro­ko­ści składu.

Skład tekstu dzielenie wyrazów i justowanie

Justowanie przy innych parametrach

Jeśli sze­ro­kość kolumny dokład­nie odpo­wiada stop­niowi pisma (a te para­me­try są ze sobą na stałe powią­zane) poprawny prze­dział odstę­pów mię­dzy­wy­ra­zo­wych pre­zen­tuje się nastę­pu­jąco: 85%/100%/125%.

Skład tekstu dzielenie wyrazów i justowanie

Justowanie przy wąskim kroju pisma

Jeśli sto­su­jemy wąski krój pisma do składu tek­stu, war­to­ści Word Spa­cing można zmniej­szyć do wiel­ko­ści: 90%/100%/120%. Spójrzmy na poniż­szy zrzut.

Skład tekstu dzielenie wyrazów i justowanie