scroll

Skład tekstu chorągiewka

Skład, 20 kwietnia 2022

Skład tek­stu cho­rą­giewka to kolejny wpis o spo­so­bie uło­że­nia tek­stu w aka­pi­cie. W ostat­nim wpi­sie omó­wi­łam zacho­wa­nie tek­stu w skła­dzie wyju­sto­wa­nym. Odle­gło­ści mię­dzy­wy­ra­zowe były tu nie­jed­no­lite. Wyrów­na­nie prawo- lub lewo­stronne tek­stu odle­gło­ści jed­no­lite zacho­wuje. Wobec tego mini­malny, opty­malny i mak­sy­malny odstęp mię­dzy­wy­ra­zowy powi­nien być iden­tyczny i taki należy uwzględ­nić w stylu aka­pi­to­wym, któ­rym for­ma­tu­jemy tekst. Zatem wygląd panelu może pre­zen­to­wać się następująco.

Odległości w tekście złożonym w chorągiewkę

Skład tekstu chorągiewka

Wyrównanie lewostronne bez dzielenia

Poni­żej przed­sta­wiam aka­pit wyrów­nany lewo­stron­nie, bez włą­czo­nego dzie­le­nia wyra­zów, z zasto­so­wa­nymi odle­gło­ściami 130% (odle­gło­ści przy­kła­dowe: tekst będzie nieco rozciągnięty). 

Skład tekstu chorągiewka

Akapit z włączonym dzieleniem wyrazów

A teraz spójrzmy na aka­pit z włą­czo­nym dzie­le­niem wyra­zów w języku pol­skim: 5|3|3|1. Widzimy, że tekst układa się dużo lepiej, a prawa kra­wędź jest staranniejsza. 

akapit z dzieleniem wyrazow 2

Marginalia

Skład tek­stu w cho­rą­giewkę możemy śmiało wyko­rzy­sty­wać, two­rząc mar­gi­na­lia. I może to być zarówno wyrów­na­nie lewo- jak i pra­wo­stronne tek­stu. To ostat­nie jed­nak poja­wia się rza­dziej. Poni­żej przed­sta­wiam obie propozycje.

marginalia 2

Powo­dem, dla któ­rego bar­dzo rzadko używa się wyrów­na­nia pra­wo­stron­nego w tek­ście dzie­ło­wym, w dłu­gich doku­men­tach jest brak czy­tel­no­ści i kom­fortu w odbio­rze tekstu.

Zobaczmy teraz jak wyglą­dają bloki tek­stu węż­sze niż zwy­cza­jowy roz­miar kolumny: z justun­kiem i wyrów­na­niem cho­rą­giew­ko­wym lewostronnym. 

porownanie skladow

Widać, że wyju­sto­wany blok tek­stu po stro­nie lewej ma zabu­rzone odle­gło­ści mię­dzy­wy­ra­zowe, zaś blok wyrów­nany w cho­rą­giewkę spra­wuje się bar­dzo dobrze. Wnio­sek jest taki, że przy węż­szych kolum­nach tek­stu wska­zany jest skład cho­rą­giew­kowy. Pamię­tajmy też o dzie­le­niu wyra­zów w języku pol­skim. Oczy­wi­ście słow­nik, który jest wbu­do­wany w pro­gram InDe­sign zacho­wuje wła­ściwe dzie­le­nie, jed­nak dla pew­no­ści, ja jesz­cze umiesz­czam opra­co­wane dzie­le­nie w stylu aka­pi­to­wym. Dla tek­stu justo­wa­nego przed­sta­wi­łam owo dzie­le­nie we wpi­sie Skład tek­stu czy­tel­ność, zaś dzie­le­nie wyra­zów dla tek­stu zło­żo­nego w cho­rą­giewkę pre­zen­tuje się następująco:

dzielenie wyrazow w skladzie choragiewkowym

Zakończenie

Pamię­tajmy zatem, że skład cho­rą­giew­kowy z wyrów­na­niem lewo­stron­nym uży­wany jest zazwy­czaj do składu wąskich kolumn tek­stu, np. o sze­ro­ko­ści 40 mm. Świet­nie spraw­dza się rów­nież na mar­gi­na­liach dzieła. Dzie­le­nie wyra­zów warto włą­czać zawsze, nie zakłóca ono w żad­nym razie kom­fortu odbioru tre­ści. Wręcz prze­ciw­nie. Wzrok ludzki przy­zwy­cza­jony jest do takiej for­muły czytania.