scroll

Skład tekstu 48 krojów pisma

Skład, 7 stycznia 2022

Skład tek­stu 48 kro­jów pisma to wpis, w któ­rym przed­sta­wiam pro­po­zy­cje wyboru kro­jów pisma w zależ­no­ści od rodzaju publi­ka­cji. Tek­sty dłu­gie naj­le­piej się czyta, gdy zło­żymy je kro­jami sze­ry­fo­wymi. Nie­wąt­pli­wie sze­ryfy są przy­jaź­niej­sze dla oka przy dłuż­szym czy­ta­niu. Zwień­cze­nia liter, bo tak można je nazwać ina­czej, sta­no­wią pod­stawę, o którą może się oprzeć wzrok pod­czas wędrówki wzdłuż wier­sza. Poni­żej pre­zen­tuję uło­żone alfa­be­tycz­nie kroje pisma, które warto wybrać dla poszcze­gól­nych rodza­jów publi­ka­cji. Lista będzie uzu­peł­niana na bieżąco. 

Wybór krojów do składu publikacji 

A

Adobe Caslon – bele­try­styka, cza­so­pi­sma
Adobe Gara­mond – bele­try­styka, cza­so­pi­sma
Alber­tina – powie­ści, opra­co­wa­nia naukowe
Amster­da­mer Gara­mond – wyda­nia ele­ganc­kie
Arno Pro – utwory liryczne
Aster – prasa codzienna
Aurora – prasa codzienna

B

Bembo – cza­so­pi­sma, bele­try­styka, utwory liryczne
Ber­thold – prasa codzienna, cza­so­pi­sma
Bodoni – cza­so­pi­sma, bele­try­styka, wyda­nia ele­ganc­kie
Book­man – prasa codzienna
Brioso – poezja, utwory liryczne 

C

Cali­bri – tabele
Cha­ris – powie­ści
Char­ter – prasa codzienna, książki, opra­co­wa­nia histo­ryczne i medyczne
Clo­ister – cza­so­pi­sma
Corona – prasa codzienna 

D

Droid – powieści 

E

Excel­sior – prasa codzienna 

F

Filo­so­fia – cza­so­pi­sma, wyda­nia ele­ganc­kie, bele­try­styka
Fran­klin Gothic Book – tabele 

G

Gal­liard – wyda­nia ele­ganc­kie, cza­so­pi­sma
Gara­mond No.3/American Gara­mond – cza­so­pi­sma, bele­try­styka
Goudy Old Style – wyda­nia ele­ganc­kie, cza­so­pi­sma
Gen­tium – słowniki 

K

Kar­mina – krót­sze tek­sty na mar­gi­na­liach lub skrzy­deł­kach obwo­luty książki

L

Lap­ture – dłu­gie tek­sty w opra­co­wa­niach historycznych

M

Meta – krót­sze tek­sty na mar­gi­na­liach lub skrzy­deł­kach obwo­luty książki
Minion Pro, Minion Pro Con­den­sed – tek­sty histo­ryczne, naukowe i mar­ke­tin­gowe
Monar­cha – lite­ra­tura dzie­cięca, bajki
Mrs Eaves – cza­so­pi­sma, beletrystyka

N

Napo­le­one Slab – do składu rapor­tów
New Cen­tury Scho­ol­book – prasa codzienna, beletrystyka

P

Pala­tino – lite­ra­tura dzie­cięca, czasopisma

Q

Questa Slab – nagłówki w dłu­gich tekstach

S

Sabon – bele­try­styka, cza­so­pi­sma
Sim­ran – nagłówki do egzo­tycz­nej bro­szury tury­stycz­nej
Slim­bach Book – powie­ści
Stem­pel Gara­mond – bele­try­styka, czasopisma

T

Tisa Pro – powie­ści, opra­co­wa­nia historyczne

U

Uto­pia – prasa codzienna, cza­so­pi­sma, beletrystyka

W

Wal­baum – cza­so­pi­sma, wyda­nia ele­ganc­kie, prasa codzienna, cza­so­pi­sma, bele­try­styka
War­nock – beletrystyka

Propozycje innych krojów do publikacji drukowanych

Skład tekstu 48 krojów pisma