scroll

Przypisy – nowy kurs w Akademii

Kursy, 16 stycznia 2024

Przy­pisy – nowy kurs w Aka­de­mii to pro­po­zy­cja, która dzi­siaj zna­la­zła się w zaso­bach Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia. Zapra­szamy do odwie­dzin Plat­formySklepu Aka­de­mii.

Kurs Przypisy

Kurs składa się z dzie­się­ciu lek­cji i liczy 119 minut przed­sta­wia szcze­gó­łowe wia­do­mo­ści na temat wszyst­kich rodza­jów przy­pi­sów, ich umiesz­cza­nia w dziele i for­ma­to­wa­nia. Ser­decz­nie zapra­szamy do Sklepu Aka­de­mii.

Kurs Przypisy