Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Zamknij
scroll

Polityka prywatności
strony DTP i Typografia

Polityka prywatności
strony DTP i Typografia

§1. Postanowienia ogólne

 • Admi­ni­stra­to­rem danych jest DTP i Typo­gra­fia (https://​www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl), z sie­dzibą w War­sza­wie Międzylesiu.
 • Ochrona danych odbywa się zgod­nie z wymo­gami powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa, a ich prze­cho­wy­wa­nie ma miej­sce na zabez­pie­czo­nych serwerach.
 • Sza­nu­jemy prawo do pry­wat­no­ści i dbamy o bez­pie­czeń­stwo danych. W tym celu uży­wany jest m.in. bez­pieczny pro­to­kół szy­fro­wa­nia komu­ni­ka­cji (SSL).

§2. Administrator danych

 • Usłu­go­dawca jest admi­ni­stra­to­rem danych swo­ich klientów.
 • Dane oso­bowe prze­twa­rzane są:
  a. zgod­nie z prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych oso­bo­wych
  b. zgod­nie z wdro­żoną Poli­tyką Prywatności.
 • Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzane są w celu sub­skryp­cji New­slet­tera (otrzy­my­wa­nia w for­mie elek­tro­nicz­nej infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści strony DTP i Typo­gra­fia, na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa − Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych, w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (ogól­nie roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych).
 • Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobrowolne.
 • Każda osoba, któ­rej dane doty­czą (jeżeli jeste­śmy ich admi­ni­stra­to­rem) ma prawo dostępu do danych, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo sprze­ciwu, prawo wnie­sie­nia skargi do organu nadzorczego.
 • Kon­takt z osobą nad­zo­ru­jącą prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w orga­ni­za­cji Usłu­go­dawcy jest moż­liwy drogą elek­tro­niczną pod adre­sem e‑mail: etypografia@​gmail.​com.
 • Usu­nię­cie danych oso­bo­wych może nastą­pić na sku­tek cof­nię­cia zgody bądź wnie­sie­nia praw­nie dopusz­czal­nego sprze­ciwu na prze­twa­rza­nie danych osobowych.
 • Usłu­go­dawca nie udo­stęp­nia danych oso­bo­wych innym pod­mio­tom ani­żeli upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa.

§3. Pliki cookies

 • Witryna https://​www​.dtp​-typo​gra​fia​.pl używa cookies. Są to nie­wiel­kie pliki tek­stowe wysy­łane przez ser­wer www i prze­cho­wy­wane przez opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­tera prze­glą­darki. Kiedy prze­glą­darka ponow­nie połą­czy się ze stroną, witryna roz­po­znaje rodzaj urzą­dze­nia, z któ­rego łączy się użyt­kow­nik. Para­me­try pozwa­lają na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­rowi, który je utwo­rzył. Cookies uła­twiają więc korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dzo­nych witryn. Gro­ma­dzone infor­ma­cje doty­czą adresu IP, typu wyko­rzy­sty­wa­nej prze­glą­darki, języka, rodzaju sys­temu ope­ra­cyj­nego, dostawcy usług inter­ne­to­wych, infor­ma­cji o cza­sie i dacie, loka­li­za­cji oraz infor­ma­cji prze­sy­ła­nych do witryny za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do moni­to­ro­wa­nia i spraw­dze­nia, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy korzy­stają z naszych witryn, aby uspraw­niać funk­cjo­no­wa­nie ser­wisu zapew­nia­jąc bar­dziej efek­tywną i bez­pro­ble­mową nawi­ga­cję. Moni­to­ro­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach doko­nuje się korzy­sta­jąc z narzę­dzia Google Ana­ly­tics, które reje­struje zacho­wa­nie użyt­kow­nika na stro­nie. Cookies iden­ty­fi­kuje użyt­kow­nika, co pozwala na dopa­so­wa­nie tre­ści witryny, z któ­rej korzy­sta, do jego potrzeb. Zapa­mię­tu­jąc jego pre­fe­ren­cje, umoż­li­wia odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie skie­ro­wa­nych do niego reklam. Sto­suję pliki cookies, aby zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szy stan­dard wygody mojego ser­wisu, a zebrane dane są wyko­rzy­sty­wane jedy­nie wewnątrz firmy (DTP i Typo­gra­fia) w celu opty­ma­li­za­cji działań.
 • Na mojej witry­nie wyko­rzy­stuję nastę­pu­jące pliki cookies:
  a. nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wisu.
  b. pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wisu.
  c. wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wisu.
  d. funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.
  e. rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 • Użyt­kow­nik w każ­dej chwili ma moż­li­wość wyłą­cze­nia lub przy­wró­ce­nia opcji gro­ma­dze­nia cookies poprzez zmianę usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­to­wej. Instruk­cja zarzą­dza­nia pli­kami cookies jest dostępna na stro­nie http://​www​.alla​bo​ut​co​okies​.org/​m​a​n​a​g​e​-​c​o​o​k​ies.

Życzę miłych odwie­dzin mojej witryny.

Pozdra­wiam ser­decz­nie
Ewa Masal­ska