scroll

Nowy kurs w Akademii DTP i Typografia

Kursy, 29 listopada 2023

Wpis pre­zen­tuje kolejną nowość w Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia. Jest to kurs zaty­tu­ło­wany Przy­go­to­wa­nie indeksu.

Kurs Budowanie indeksu

Kurs składa się z pię­ciu lek­cji i pre­zen­tuje szcze­gó­łowe omó­wie­nie panelu Indeks, for­ma­to­wa­nie pozy­cji indeksu oraz spo­sób budo­wa­nia indeksu. Ser­decz­nie zapra­szamy do Sklepu Aka­de­mii.

Nowy kurs w Akademii DTP i Typografia