scroll

Nowości w Akademii DTP i Typografia

Skład, 23 października 2023

Wpis pre­zen­tuje dwie nowo­ści w Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia. Otóż w skle­pie Aka­de­mii poja­wiły się:

1. Arku­sze składu tek­stu
2. Makieta składu książki

Arkusze składu tekstu

Jest to bar­dzo pomocne narzę­dzie do składu tek­stu. Arkusz zawiera 82 spraw­dzone i dosko­nale zapro­jek­to­wane przez naj­wy­bit­niej­szych pro­jek­tan­tów kroje pisma do składu róż­nych rodza­jów publi­ka­cji. Arkusz składu tek­stu dostępny jest tutaj.

Nowości w Akademii DTP i Typografia

Makieta składu tekstu

Jest to przy­go­to­wy­wany na zamó­wie­nie lay­out książki według kon­cep­cji Klienta, do samo­dziel­nego składu.

Projekt makiety zawiera:

1. Indy­wi­du­al­nie dobrany krój pisma
2. Opra­co­wane gotowe style aka­pi­towe i zna­kowe
3. Pagi­na­cję
4. Żywe paginy
5. Mar­gi­na­lia
6. Szwaj­car­ską siatkę modu­łową, zbu­do­waną w opar­ciu o infor­ma­cje Klienta o pro­jek­cie.
7. Inne ele­menty pro­jektu zamó­wione przez Klienta

Ponadto:
Do makiety są dołą­czone 3 pliki .pdf zawie­ra­jące nie­zbędne kody GREP do składu tek­stu, pro­po­zy­cje znor­ma­li­zo­wa­nych for­ma­tów książki oraz pro­po­zy­cje wła­snych for­ma­tów książki.

Szcze­góły pro­duktu dostępne są na stro­nie Aka­de­mii pod lin­kiem Makieta składu książki.