scroll

Nowość w akademii dtp i typografia

Skład, 2 lipca 2024

Wpis pre­zen­tuje nowość w Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia. Otóż w ofer­cie Aka­de­mii poja­wiła się makieta albumu do samo­dziel­nego składu i łama­nia tek­stu. Jest to pro­dukt, który zastą­pił poprzed­nią for­mułę makiety przy­go­to­wy­wa­nej na zamó­wie­nie Klienta. Tego rodzaju pro­dukty będą poja­wiać się suk­ce­syw­nie w ofer­cie Aka­de­mii. Kolejne w przy­go­to­wa­niu to makieta albumu o for­ma­cie 240270 mm oraz makieta powie­ści o for­ma­cie 107173 mm.

Makieta 3 Album

Makieta zawiera szwaj­car­ską siatkę modu­łową dopa­so­waną do wybra­nego kroju pisma ze spe­cjal­nie dobraną inter­li­nią, gotowe style aka­pi­towe dla nagłów­ków i tek­stu dzie­ło­wego oraz style zna­kowe. Ponadto na stro­nach wzor­co­wych zostały spo­rzą­dzone 3 różne pro­po­zy­cje for­ma­to­wa­nia i uło­że­nia pagi­na­cji w dziele. Roz­kła­dówki zaś zawie­rają różne pro­po­zy­cje uło­że­nia tek­stu i gra­fiki w dziele.

Poni­żej możemy zoba­czyć jak wygląda makieta albumu.

Makieta-3-do-wgla­du‑1Pobierz

Ser­decz­nie zapra­szam do Aka­de­mii. Link do makiety.