scroll

Kursy składu i łamania tekstu

Kursy, 24 marca 2022

Kursy składu i łama­nia tek­stu to bar­dzo dobra oferta edu­ka­cyjna. Ser­decz­nie zapra­szam do ich zakupu. Adobe InDe­sign jest fla­gową apli­ka­cją firmy Adobe, która służy do składu i łama­nia tek­stu wszel­kiego rodzaju publi­ka­cji. Dodat­kowo pozwala na ich przy­sto­so­wa­nie do druku i do wyświe­tla­nia w sieci. Aby dostać się do moż­li­wo­ści zakupu wystar­czy klik­nąć w obra­zek. Dostęp­nych jest pięć kursów:

Adobe InDesign CC dla początkujących

Kursy składu i łamania tekstu

Kurs powstał z myślą o oso­bach, które chcia­łyby roz­po­cząć pracę w Adobe InDe­sign i opa­no­wać sztukę przy­go­to­wy­wa­nia doku­men­tów nie tylko na potrzeby druku, ale też publi­ka­cji cyfro­wych, takich jak na przy­kład e‑booki. Ten kurs to bli­sko 8‑godzin wykła­dów wraz z dołą­czo­nymi mate­ria­łami oraz przy­jem­nym quizem na zakoń­cze­nie nauki. 


Adobe InDesign CC dla zaawansowanych

Kursy składu i łamania tekstu

Szko­le­nie przy­go­to­wa­łam z myślą o oso­bach, któ­rym nie wystar­cza pod­sta­wowa wie­dza doty­cząca składu i łama­nia tek­stu w Adobe InDe­sign i chcia­łyby poznać tech­niki bar­dziej zaawan­so­wane, uży­wane przez pro­fe­sjo­nal­nych pro­jek­tan­tów DTP. Kurs jest roz­wi­nię­ciem i dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem pierw­szego, pod­sta­wo­wego szko­le­nia z Adobe InDe­sign CC. W trak­cie tego kursu będziesz czyn­nie uczestniczył(a) w przy­go­to­wa­niu składu książki od samego początku.

Podstawy typografii

Kursy składu i łamania tekstu

W tym kur­sie znaj­dziesz wiele przy­dat­nych infor­ma­cji doty­czą­cych budowy liter i dopa­so­wy­wa­nia kro­jów pisma do kon­kret­nych publi­ka­cji. Bar­dzo waż­nym bowiem czyn­ni­kiem powo­dze­nia każ­dego pro­cesu składu jest wła­ściwe dopa­so­wa­nie pisma do tre­ści dzieła. Innego kroju uży­jemy np. do bajek, innego do poezji, czy tek­stu na temat mar­ke­tingu. To dobrze dopa­so­wany krój pisma jest w sta­nie spra­wić, że czy­tel­nik z ochotą będzie się­gał po daną publikację.

Praktyczne techniki pracy

DTP i Typografia17

Kurs ten pozwoli pra­co­wać szyb­ciej i spraw­niej. Bez pro­blemu zre­ali­zu­jesz nawet naj­bar­dziej zło­żone pro­jekty. Poznasz prak­tyczne tech­niki korekty tek­stu, opa­nu­jesz przy­datne tech­niki pracy z kolo­rem oraz zop­ty­ma­li­zu­jesz pracę za pomocą skryptów.

Projektowanie i skład publikacji drukowanych

DTP i Typografia18

W tym kur­sie nauczysz się odpo­wied­niego wyko­rzy­sty­wa­nia barw i metod ich łącze­nia. Poznasz też naj­lep­sze tech­niki pracy doty­czące makro- i mikro­ty­po­gra­fii, a to pozwoli na reali­za­cję każ­dego projektu.

Zakończenie

Kursy składu i łama­nia tek­stu zostały tak przy­go­to­wane, by każdy mógł z nich sko­rzy­stać nie­za­leż­nie od posia­da­nej wer­sji pro­gramu Adobe InDe­sign. Dołą­czy­łam mate­riały w takiej for­mule, by można było pra­co­wać we wszyst­kich wer­sjach apli­ka­cji od wer­sji CS4 wzwyż.

Ser­decz­nie zapra­szam do zaku­pów i dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści w pro­jek­to­wa­niu stro­nic publikacji.