scroll

Grep w Adobe InDesign

GREP, 24 marca 2022

GREP w Adobe InDe­sign to ogólny wpis o narzę­dziu, które prze­twa­rza tekst podany jako argu­ment przy uży­ciu wyra­żeń regu­lar­nych. Wyra­że­nia regu­larne są to swego rodzaju napisy (ciągi zna­ków), które według ści­śle okre­ślo­nych reguł są dopa­so­wy­wane do frag­men­tów bada­nego tek­stu. Kody GREP należy wpi­sy­wać w panelu Znajdź/​Zastąp (Find/​Change), wyję­tym z menu Edy­cja. Możemy go umie­ścić bez­po­śred­nio w stylu aka­pi­to­wym, w zakładce Styl GREP. Dodat­kową ważną infor­ma­cją jest to, że należy dokład­nie zazna­czyć kur­so­rem sam kod, bez ota­cza­ją­cych spacji.

Grep w Adobe InDesign

Kurs

Zapra­szam do uczest­nic­twa w kur­sie Kody GREP w Adobe InDe­sign w Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia, gdzie przed­sta­wiona jest metoda two­rze­nia bar­dzo przy­dat­nych kodów GREP, nie­zwy­kle przy­śpie­sza­ją­cych pracę w InDe­si­gnie, jak np. zamiana ułam­ków zwy­kłych na ułamki Open­Type, zmiana for­ma­to­wa­nia 4‑literowych słów, zamiana wer­sa­li­ków na kapi­ta­liki, zmiana for­ma­to­wa­nia cyfr z sym­bo­lami walut, wsta­wia­nie obiektu na początku aka­pitu, doda­wa­nie kropki na końcu aka­pitu, zmiana for­ma­to­wa­nia wyra­że­nia w nawia­sach, wiszące spójniki.

Ebook

Zapra­szam rów­nież do Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia , gdzie w skle­pie można nabyć Ebook, który zawiera aż 60 bar­dzo przy­dat­nych kodów w skła­dzie tek­stu. Link do pro­duktu Ebook 60 kodów GREP.

InDesign Secrets

Zapra­szam rów­nież na stronę InDe­sign Secrets, gdzie jest dostępny za nie­wielką opłatą cały zbiór nie­zwy­kle przy­dat­nych kodów GREP autor­stwa Petera Kahrela.