scroll

Ebook 60 kodów GREP w Adobe InDesign

Skład, 29 maja 2023

W Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia poja­wił się nowy pro­dukt − Ebook 60 kodów GREP w Adobe InDe­sign. Zawiera pokaźny zbiór wyra­żeń regu­lar­nych, które znacz­nie przy­śpie­szają całą pracę nad tek­stem. Pozwa­lają rów­nież na bar­dzo dokładną kon­trolę pracy nad tekstem. 

Ebook 60 kodów GREP w Adobe InDesign

Sklep Akademii

Zapra­szamy do odwie­dzin Sklepu Aka­de­mii DTP i Typo­gra­fia, gdzie oprócz wspo­mnia­nego Ebo­oka są dostępne kursy ze składu i łama­nia tek­stu oraz obsługi narzę­dzi Adobe InDe­sign, dar­mowe tre­ści kon­sul­ta­cje.