Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Zamknij
scroll

Biblioteczka typograficzna

Skład, 25 lutego 2020

Książki o składzie tekstu

Biblio­teczka typo­gra­ficzna to zbiór publi­ka­cji, w któ­rym pre­zen­tuję naj­lep­sze książki doty­czące typo­gra­fii, składu tek­stu i pro­jek­to­wa­nia. Wszyst­kie nowo­ści wydaw­ni­cze na ten temat można śle­dzić na stro­nie kra­kow­skiego wydaw­nic­twa d2d. 

Link do wydawnictwa

Biblioteczka typograficzna – najnowsza pozycja

Porzą­dek w pro­jek­to­wa­niu, autor­stwa Ulys­sesa Voel­kera, wspa­niały prze­wod­nik po pro­jek­to­wa­niu ksią­żek, cza­so­pism, stron www i in. Ser­decz­nie pole­cam. Do naby­cia m.in, na stro­nie wydaw­nic­twa d2d.

Link do wydawnictwa

Biblioteczka typograficzna Porządek w projektowaniu